· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Arxiu administratiu municipal

  Horari d'atenció al públic

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Ubicació
Àrea d'Organització

Carrer Terrassa, 15
07760 Ciutadella de Menorca

971 48 46 86

 arxiuhistoric@ajciutadella.org


Política de gestió documental i d' arxiu


El funcionament actual de les institucions, i més concretament de l'Administració municipal en
l'exercici de les seves funcions polítiques i administratives, es veu afectada per la creixent
complexitat administrativa, la qual cosa provoca una acumulació creixent i contínua de la
documentació.
L'article 46 de la Constitució Espanyola preveu que els poders públics han de garantir la
conservació i promoure l'enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic. Per tant, l'Ajuntament
serà l'òrgan encarregat de protegir, administrar i difondre el patrimoni documental municipal,
constituït per tots els documents, integrats en l'Arxiu Municipal. Com a servei públic de caràcter
administratiu, serà l'encarregat de la gestió i el tractament de la documentació, de la seva custòdia i
conservació.

El reglament es divideix en cinc capítols, l'objectiu dels quals és definir i regular aquestes
competències.

• Definir l'arxiu municipal, les seves funcions i el patrimoni documental 
• Delimitar la responsabilitat del personal dels arxius municipals 
• Delimitar el sistema de gestió dels documents administratius, el seu àmbit d'actuació, la
transferència, conservació i eliminació de documentació 
• Regular l'accés a la documentació 
• Regular la reproducció de la documentació 

 
Tornar