· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Encàrrecs de gestió

L'encàrrec de gestió és una comanda que una administració pública realitza a un mitjà propi per a la prestació d'un servei, una ejecució d'una obra o el lliurament de subministraments.

Aquest tipus de comanda està regulada en el text refós de la Llei de contractes del sector públic (Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre), concretament a l'article 4.1.n), que l'exclou de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei, i el 24.6, que estableix els requisits perquè un ens públic sigui considerat mitjà propi. Aquests requisits són els següents:

Que realitzen la part essencial de la seva activitat per a l'ens que fa la comanda.
Que l'ens que fa la comanda exerceixi un control anàleg al que poden exercir sobre els propis serveis.
Que la condició de mitjà propi de l'entitat encomanada sigui reconeguda, i, si es tracta de societats, es requereix, a més, que la totalitat del seu capital sigui de titularitat pública.

ENCÀRRECS DE GESTIÓ DE L' AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Servei d' informàtica SILME SL

Tornar