· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Agenda Local 21

Què és l’Agenda Local 21?

L’Agenda local 21 és un sistema de gestió global a curt, mitjà i llarg terminis, en el qual, mitjançant un pla d'acció, s'estableixen uns objectius ambientals, econòmics i socials, mesurables i avaluables periòdicament, per tal d'aconseguir, amb la participació activa del Taller d’Agenda 21, la sostenibilitat del municipi i una millor qualitat de vida dels ciutadans. 

D’on sorgeix?

En la Cimera de la Terra, celebrada a Rio de Janeiro el 1992, representants de 179 estats van debatre sobre la problemàtica ambiental global i van establir el desenvolupament sostenible com un dels principals reptes que han d'afrontar els governs i les societats d'arreu del planeta.
Un dels quatre documents bàsics declarats fou l’Agenda 21, un programa d'acció en l’àmbit internacional que hauria de permetre assolir el desenvolupament sostenible, en el seu triple vessant econòmic, social i ambiental.

La Carta d'Aalborg i els compromisos d’Aalborg +10 La Carta d'Aalborg fou aprovada pels participants a la Conferència Europea sobre Ciutats i Viles Sostenibles, que tingué lloc a Aalborg, Dinamarca, del 24 al 27 de maig de 1994, sota el patrocini conjunt de la Comissió Europea i de la ciutat d'Aalborg, i organitzada pel Consell Internacional per a Iniciatives Ambientals (ICLEI).
La importància d’aquest acord és tal que es pot afirmar que hi ha un abans i un després de la Carta d’Aalborg per al medi ambient urbà, en la mesura que els seus continguts han influït decisivament en les polítiques d’estat, els programes polítics i, el que és més important, en el despertar de les comunitats locals cap a la sostenibilitat.
L’any 2004, a la IV Conferència Europea sobre Ciutats i Pobles Sostenibles es van aprovar els Compromisos d’Aalborg +10, que estan concebuts per reforçar les iniciatives locals que es duen a terme en matèria de sostenibilitat i també per revitalitzar l’Agenda Local 21. La principal diferència entre la Carta d’Aalborg i els compromisos és que s’amplia l’abast de l’Agenda local 21 a totes les àrees de gestió municipal. D’aquesta manera els deu compromisos seran les deu línies estratègiques del nou Pla d’Acció Ambiental Municipal.
 
El procés de l'Agenda local 21

El procés d’implantació d’una Agenda local 21 comprèn una primera fase d’elaboració de documents (o fase d’auditoria), i una segona fase d’execució i de seguiment. Els documents principals de l’AL21 són, en primer lloc, una diagnosi de l’estat del municipi des del punt de vista de la sostenibilitat; i, en segon lloc, un pla d’acció ambiental, que és un document que s’estableix a partir de les conclusions de la diagnosi de l’auditoria ambiental, i és una eina que permet planificar les accions necessàries per encaminar el municipi cap al desenvolupament sostenible.

Un aspecte important de l’AL21 és la participació ciutadana, que ha d’estar present en totes les fases del procés i per a la qual s’han d’articular mecanismes diversos (tallers, fòrums, enquestes...) en funció de les circumstàncies de cada lloc i de cada moment. A Ciutadella existeix des de l’any 2004 el Taller d’Agenda local 21, que és un òrgan de participació ciutadana de caràcter consultiu que està obert a la participació de tots els ciutadans, associacions, organitzacions i entitats de Ciutadella.

 
Tornar