· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Indicadors de Transparència (ITA)

A) Transparència activa i informació sobre la corporació municipal (21)


A1) Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'Ajuntament (8)
A2) Publicitat activa sobre la planificació, organització i patrimoni de l'Ajuntament (6)
A3) Publicitat activa sobre els òrgans de govern municipal, informes i resolucions judicials (7)

B) 
Pàgina web, relacions amb els ciutadans, societat i participació ciudadana (15)


B1) Pàgina web de l'Ajuntament i serveis municipals (8)
B2) Participació ciutadana i informació d'interés pel ciutadà (7) 
C) Transparència económico-financera (11)

C1) Informació comptable i pressupostaria (6)
C2) Transparència pel que fa a ingresos, despeses i deute municipal (5)

D) Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i serveis (12)

D1) Contractacions (7)
D2) Convenis, encomanes de despeses i subvencions (3)
D3) Subministradors i costos dels serveis (2)
E) Transparència en matèries d'urbanisme, obres públiques i mediambient (12)

E1) Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics (5)
E2) Informació sobre licitacions d'obres públiques (4)
E3) Urbanisme i obres d'infraestructura (3)

F) 
Dret d'accés a la informació (9)

F1) Visibilitat, canals i característiques de l'accés a la inf. pública (6)
F2) Reclamacions i avaluació del dret d'accés a la informació pública (3)
 
Tornar