· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

El Ple Municipal

El Ple de la corporació està integrat per tots els regidors. A l'Ajuntament Ciutadella n'hi ha vint-i-un. Celebra sessions ordinàries i extraordinàries, que són públiques. Entre altres funcions, li correspon l’aprovació de totes aquelles matèries que requereixen una majoria especial, l’aprovació de reglaments i d’ordenances fiscals, determinar les formes de gestió dels serveis públics, l’aprovació del pressupost, l’aprovació de la plantilla i les relacions de llocs de treball, etc. A més, és on es debaten les mocions que presenten els grups polítics municipals.

 

Tornar