· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

L'Alcaldia

L'alcalde o alcaldessa és elegit o elegida pel Ple; dirigeix el govern i l’administració municipal, i representa la corporació. Té diverses funcions executives i és el cap superior de tot el personal i de la Policia Local. Ensems amb aquestes competències, li correspon, entre altres: convocar i presidir les sessions dels òrgans municipals, desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat pel Ple, sancionar les infraccions d’ordenances, etc. També li corresponen totes aquelles assignades al municipi i no atribuïdes a un altre òrgan. L'alcaldessa de Ciutadella és la Excma. Sra. Joana Maria Gomila Lluch. 

 

Tornar