· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

El tinent i les tinentes d'Alcaldia

Correspon als tinents i a les tinentes d'Alcaldia, com a tals, substituir en la totalitat de les seves funcions i per l'ordre del seu nomenament l'alcaldessa, en els casos d'absència, de malaltia o d'impediment que li impossibiliti exercir les seves atribucions (amb expressa delegació), així com desenvolupar les funcions de l'alcaldessa en els supòsits de vacant de l'Alcaldia fins a la presa de possessió del nou alcalde o de la nova alcaldessa.
 

Primer tinent d'alcaldessa Segona tinent d'alcaldessa Tercera tinent d'alcaldessa
Josep Juaneda Mercadal Noemí Camps Villalonga Nati Benejam Bagur

 

Tornar