Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

5 d'agost (12 h)
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Servei de Transparència

 
Ubicació
Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana
Servei de Transparència
Plaça des Born, 15
07760 Ciutadella de Menorca

971 38 10 50
 
 
Informació
econòmic-financera
Rendició de
comptes
Tauler d'anuncis
Edictes
Tauler d'anuncis
Ofertes de feina
Informació sobre
la institució
Notícies relacionades
amb el servei
Sol·licitud d' accés 
a la informació pública
Cercador Butlletí Oficial
de les Illes Balears (BOIB)
 Informació sobre la
contractació pública 
  Arxiu municipal administratiu
(Política de gestió documental)
        L'equip de govern de l'Ajuntament de Ciutadella té un ferm compromís amb la gestió transparent de l'Administració municipal. L'objectiu no és altre que posar a l'abast dels ciutadans tota la informació que genera la institució i que té un interès públic. Assolir un objectiu com aquest requereix un canvi de fons en la manera de funcionar en tots els àmbits. Tanmateix, és un camí que l'Ajuntament ha iniciat, sota el paraigua de la Llei de transparència, i que no té volta enrere a l'hora de construir polítiques públiques i fomentar la participació ciutadana.

Des de l'inici del mandat (2015) l'Ajuntament de Ciutadella ha publicat informació al web que mai havia estat tan accessible per als ciutadans (retribucions dels regidors, declaració de béns i activitat dels regidors, currículums dels regidors, composició de les comissions informatives i la resta d'òrgans col·legiats, informació pressupostària i d'execució dels pressupostos, període mitjà de pagament a proveïdors, etc), a més d'una major visibilitat en tot el que és relatiu a les informacions que surten al perfil del contractant i al tauler d'anuncis de la seu electrònica del web municipal.

En els pròxims mesos, la implementació de l'administració electrònica facilitarà encara mes l'accés a la informació als ciutadans. Des del servei de Transparència apostam per seguir avançant amb la intenció d'arribar a assolir tots els ítems que recomana Transparència Internacional com a marc ideal de la informació que hauria de ser capaç de posar una administració a l'abast del conjunt de la ciutadania.

Sergi Servera
Regidor de Transparència
 
Tornar