Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 23 al 28 de maig
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Preguntes freqüents

Què és el departament de rendes i exaccions?Quins tributs concrets s'hi gestionen? De què s'informa?Es poden efectuar tots els tràmits relacionats amb aquests tributs al departament de rendes i exaccions? On puc fer els pagaments? On puc fer els tràmits relacionats amb l'impost sobre vehicles de tracció mecànica? On puc fer els tràmits relacionats amb l'impost de béns immobles? Amb quins formularis es presenten al cadastre les alteracions d'un immoble? On puc fer els tràmits per a l'impost sobre activitats econòmiques? Quins són els tràmits per a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana? Quines formalitats estic obligat a dur a terme? On puc fer els tràmits relacionats amb la taxa de subministrament d'aigua potable i servei de clavegueram? On puc fer els tràmits relacionats amb les taxes que es cobren a través del padró unificat d'arbitris?
Tornar