· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Preguntes freqüents

 • Què és el departament de rendes i exaccions?
 • Quins tributs concrets s'hi gestionen?
 • De què s'informa?
 • Es poden efectuar tots els tràmits relacionats amb aquests tributs al departament de rendes i exaccions?
 • On puc fer els pagaments?
 • On puc fer els tràmits relacionats amb l'impost sobre vehicles de tracció mecànica?
 • On puc fer els tràmits relacionats amb l'impost de béns immobles?
 • Amb quins formularis es presenten al cadastre les alteracions d'un immoble?
 • On puc fer els tràmits per a l'impost sobre activitats econòmiques?
 • Quins són els tràmits per a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana?
 • Quines formalitats estic obligat a dur a terme?
 • On puc fer els tràmits relacionats amb la taxa de subministrament d'aigua potable i servei de clavegueram?
 • On puc fer els tràmits relacionats amb les taxes que es cobren a través del padró unificat d'arbitris?
Tornar