· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Ciutadella disposa d'una xarxa d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

Per sol·licitar la targeta s'ha de presentar una instància a l'Ajuntament de Ciutadella, a l’Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), amb la documentació següent:
 

  • Fotocòpia del DNI. En el cas d’una persona estrangera, fotocòpia compulsada de la targeta de residència.
  • Dues fotografies mida carnet.
  • Document acreditatiu de mobilitat reduïda emès per la Direcció General d’Atenció a la Dependència del Govern de les Illes Balears.
  • Justificant del pagament de la taxa del Govern Balear de 3,36 €, que s'ha d'emplenar i lliurar al banc (Crèdit Balear, Sa Nostra, “la Caixa”, Banca March o BBVA) on es faci l'ingrés. Aquest imprès es pot demanar a l'OAC o es pot imprimir des de l’adreça electrònica següent:
    http://www.atib.es/TA/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3962

La situació d'aquestes zones d'aparcament es pot consultar en el següent enllaç:
http://ide.cime.es/kml/policiuta/html/03%20Minusvalis.html
 
Tornar