· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+


PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
2016 (Per trimestres)
 

Aquesta informació es facilita segons el que recull el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera:

PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

1r trimestre 2016:
76,52 dies

2n trimestre 2016:

58,08 dies

3r trimestre 2016:

53,45 dies

4t trimestre 2016:

67,93 dies
Tornar