Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 23 al 28 de maig
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Préstec gratuït dels gots reutilitzables 

REGLAMENT DEL PRÉSTEC GRATUÏT DELS GOTS REUTILITZABLES GESTIONATS PEL SERVEI DE MEDI AMBIENT DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA

1. NATURALESA I FINALITAT

1.1. L’Ajuntament de Ciutadella, a través del Servei de Medi Ambient, posa a disposició de les persones ciutadanes, de les empreses, les associacions i les entitats sense ànim de lucre del municipi 400 gots de plàstic reutilitzables per als seus esdeveniments, les festes, etc.

1.2. El préstec dels gots, que serà gratuït, es regirà per aquest reglament.

1.3. La finalitat d'aquest préstec és la reducció de l'ús de gots de plàstic o cartó d'un sol ús en festes i esdeveniments que s'organitzen a Ciutadella i també en els organitzats per l'Ajuntament de Ciutadella mateix.

2. PERSONES I ENTITATS BENEFICIÀRIES

2.1. Poden sol·licitar el préstec dels gots reutilitzables municipals, per a esdeveniments que se celebrin dins el municipi de Ciutadella de Menorca, persones físiques i jurídiques, empreses, entitats, associacions i organitzacions sense ànim de lucre de Ciutadella o relacionades amb Ciutadella, legalment constituïdes i degudament registrades al registre oficial que correspongui per la seva naturalesa.

3. SOL·LICITUDS, NORMATIVA, CONDICIONS D'ÚS I PRÉSTEC

3.1. Les sol·licituds de préstec s’han de realitzar presencialment i amb el full de sol·licitud normalitzat (annex I) a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o telemàticament (a través del web www.ajciutadella.org).

3.2. Prèviament a la sol·licitud, es podrà consultar la disponibilitat de gots per a la data escollida a les oficines del Servei de Medi Ambient, al telèfon 971 48 41 55 o a l'adreça de correu electrònic mediambient@ajciutadella.org; al web de l'Ajuntament hi ha el model d'imprès de sol·licitud normalitzat, tant per descarregar com per presentar telemàticament.

3.3. Preferiblement, les sol·licituds de préstec s’hauran de presentar com a mínim amb 15 dies d’antelació a la data de celebració de l'esdeveniment.

3.4. Juntament amb el full de sol·licitud normalitzat, s’haurà d’entregar el justificant d’haver dipositat una fiança/garantia de 0,50 € per got sol·licitat a les oficines de l’Ajuntament (Tresoreria) o haver-la efectuat mitjançant transferència bancària. Una vegada retornats els gots, nets i en bones condicions, es retornarà la fiança dipositada. (Per exemple: per 200 gots, 100 € de fiança; per 300 gots, 150 € de fiança.)

3.5 En cas de no retornar tots els gots que s'han prestat, l'Ajuntament retindrà de la fiança dipositada 0,50 € per cada got no retornat; i es tornarà la resta de la fiança.

3.6 Els gots s'han de retornar nets i eixuts, i dins la mateixa caixa en què es van deixar. En cas que es retornin els gots bruts, la persona, l'entitat o l'associació afectades no podran tornar a demanar el préstec de gots durant els pròxims dos anys.

3.7. Les sol·licituds presentades es resoldran per ordre de presentació en el Registre General d’Entrada de documents de l'Ajuntament, ja sigui presencialment o bé telemàticament. La sol·licitud no es considerarà correcta fins que no s’entregui el justificant d’haver efectuat la fiança/garantia estipulada en l’apartat 3.4.

3.8. Totes les sol·licituds hauran d'incloure la totalitat de les dades que es demanen al full de sol·licitud normalitzat.

3.9. L’entrega i el retorn posterior dels gots reutilitzables s'haurà de dur a terme a les dependències municipals del Servei de Medi Ambient, a la plaça des Born número 15, baixos (Oficina de Turisme), segons la data acordada.

3.10 El retorn dels gots s'haurà de fer com a màxim dos dies després de la celebració de la festa o de l'esdeveniment.

3.11. L’Ajuntament podrà reservar els gots reutilitzables necessaris per als esdeveniments municipals.

4. CARACTERÍSTIQUES DELS GOTS

4.1. Els gots estan fabricats amb plàstic dur (polipropilè homopolímer) i tenen una capacitat de 28 centilitres o 280 centímetres cúbics.

5. COMPLIMENT DEL REGLAMENT

5.1. La presentació de la sol·licitud per al préstec dels gots reutilitzables suposa l’acceptació i el compliment d’aquest reglament. I l’Ajuntament de Ciutadella, com a titular dels gots, podrà amonestar o prohibir-ne l’ús en un futur en cas d'incompliment d'alguna de les condicions establertes al punt 3 d'aquest reglament.
 

Tornar