· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Préstec gratuït dels gots reutilitzables 

Reglament del Préstec gratuït dels gots reutilitzables gestionats pel Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Ciutadella

1. Naturalesa i finalitat

 • L’Ajuntament de Ciutadella, a través del Servei de Medi Ambient, posa a disposició de les persones ciutadanes, de les empreses, les associacions i les entitats sense ànim de lucre del municipi 400 gots de plàstic reutilitzables per als seus esdeveniments, les festes, etc.
 • El préstec dels gots, que serà gratuït, es regirà per aquest reglament.
 • La finalitat d'aquest préstec és la reducció de l'ús de gots de plàstic o cartó d'un sol ús en festes i esdeveniments que s'organitzen a Ciutadella i també en els organitzats per l'Ajuntament de Ciutadella mateix.

2. Persones i entitats beneficiàries
 • Poden sol·licitar el préstec dels gots reutilitzables municipals, per a esdeveniments que se celebrin dins el municipi de Ciutadella de Menorca, persones físiques i jurídiques, empreses, entitats, associacions i organitzacions sense ànim de lucre de Ciutadella o relacionades amb Ciutadella, legalment constituïdes i degudament registrades al registre oficial que correspongui per la seva naturalesa.

3. Sol·licituds, normativa, condicions d'ús i préstec
 • Les sol·licituds de préstec s’han de realitzar presencialment i amb el full de sol·licitud normalitzat (annex I) a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o telemàticament (a través del web www.ajciutadella.org).
 • Prèviament a la sol·licitud, es podrà consultar la disponibilitat de gots per a la data escollida a les oficines del Servei de Medi Ambient, al telèfon 971 48 41 55 o a l'adreça de correu electrònic mediambient@ajciutadella.org; al web de l'Ajuntament hi ha el model d'imprès de sol·licitud normalitzat, tant per descarregar com per presentar telemàticament.
 • Preferiblement, les sol·licituds de préstec s’hauran de presentar com a mínim amb 15 dies d’antelació a la data de celebració de l'esdeveniment.
 • Juntament amb el full de sol·licitud normalitzat, s’haurà d’entregar el justificant d’haver dipositat una fiança/garantia de 0,50 € per got sol·licitat a les oficines de l’Ajuntament (Tresoreria) o haver-la efectuat mitjançant transferència bancària. Una vegada retornats els gots, nets i en bones condicions, es retornarà la fiança dipositada. (Per exemple: per 200 gots, 100 € de fiança; per 300 gots, 150 € de fiança.)
 • En cas de no retornar tots els gots que s'han prestat, l'Ajuntament retindrà de la fiança dipositada 0,50 € per cada got no retornat; i es tornarà la resta de la fiança.
 • Els gots s'han de retornar nets i eixuts, i dins la mateixa caixa en què es van deixar. En cas que es retornin els gots bruts, la persona, l'entitat o l'associació afectades no podran tornar a demanar el préstec de gots durant els pròxims dos anys.
 • Les sol·licituds presentades es resoldran per ordre de presentació en el Registre General d’Entrada de documents de l'Ajuntament, ja sigui presencialment o bé telemàticament. La sol·licitud no es considerarà correcta fins que no s’entregui el justificant d’haver efectuat la fiança/garantia estipulada en l’apartat 3.4.
 • Totes les sol·licituds hauran d'incloure la totalitat de les dades que es demanen al full de sol·licitud normalitzat.
 • L’entrega i el retorn posterior dels gots reutilitzables s'haurà de dur a terme a les dependències municipals del Servei de Medi Ambient, a la plaça des Born número 15, baixos (Oficina de Turisme), segons la data acordada.
 • El retorn dels gots s'haurà de fer com a màxim dos dies després de la celebració de la festa o de l'esdeveniment.
 • L’Ajuntament podrà reservar els gots reutilitzables necessaris per als esdeveniments municipals.

4. Característiques dels gots
 • Els gots estan fabricats amb plàstic dur (polipropilè homopolímer) i tenen una capacitat de 28 centilitres o 280 centímetres cúbics.

5. Compliment del reglament
 • La presentació de la sol·licitud per al préstec dels gots reutilitzables suposa l’acceptació i el compliment d’aquest reglament. I l’Ajuntament de Ciutadella, com a titular dels gots, podrà amonestar o prohibir-ne l’ús en un futur en cas d'incompliment d'alguna de les condicions establertes al punt 3 d'aquest reglament.


caption
Documents i enllaços d'interés
Sol·licitud de gots reutilitzables (Tràmit)
Tornar