· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Principals novetats de l'LPAC sobre l'Administració electrònica

La nova Llei de procediment administratu comú de les administracions públiques (LPAC, 39/2015) introdueix en matèria d'administració electrònica la generalització de la utilització dels mitjans electrònics en el procediment administratiu comú. Aquesta generalització es concreta en els següents tres aspectes:
 

 1. Comunicacions per via electrònica en les relacions de les persones interessades amb les administracions públiques.
 2. Utilització de mitjans electrònics en la tramitació de procediments administratius.
 3. Nou règim de notificacions electròniques


A. Comunicacions per via electrònica en les relacions de les persones interessades amb les administracions públiques

Quant a les comunicacions per via electrònica entre els interessats i les administracions públiques, l'LPAC les configura tant com un dret com una obligació per determinats supòsits.

Així, el dret dels interessats a relacionar-se per mitjans electrònics es converteix en obligació per, entre d'altres, els següents subjectes:

 •  Persones jurídiques
 •  Entitats sense personalitat jurídica
 • Notaris i registradors de la propietat i mercantils
 • Els que representin una persona interessada que estigui obligada a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.


En canvi, les persones físiques podran triar si, per a l'exercici dels seus drets i les obligacions amb les administracions públiques, s'hi comuniquen a través de mitjans electrònics o no, si bé el mitjà triat podrà ser modificat en qualsevol moment.

Finalment, quant a les comunicacions entre les persones interessades i les administracions públiques, destaca també la utilització de la signatura electrònica per a les persones usuàries, l'ús de la qual serà obligatòria en els següents supòsits:

 • Formulació de sol·licituds
 • Presentació de declaracions responsables o comunicacions
 • Interposició de recursos
 • Desistiment d'accions
 • Renúncia de drets


B. Utilització de mitjans electrònics en la tramitació de procediments administratius

Una altra de les novetats en matèria d'Administració electrònica és la referent a la utilització de mitjans electrònics en la tramitació dels procediments administratius.

En aquest sentit, s'estableix l'obligació per a les administracions públiques de comptar amb un registre electrònic general o, si escau, adherir-se al de l'Administració General de l'Estat.

El Registre electrònic permetrà la presentació de documents tots els dies de l'any durant les 24 hores del dia, si bé la presentació d'escrits en un dia inhàbil s'entendrà realitzada en la primera hora del primer dia hàbil següent.

Addicionalment, en matèria d'arxius, s'estableix l'obligació de cada administració pública de mantenir un arxiu electrònic únic dels documents que corresponguin a procediments finalitzats. No obstant això, s'exceptuen de l'obligació d'arxiu electrònic els documents de procediments administratius iniciats abans de l'entrada en vigor de l'LPAC.

Respecte de la forma de producció dels actes administratius, l'LPAC impulsa la forma electrònica, i estableix que els actes administratius s'expediran d'aquesta manera, tret que, per la seva naturalesa, sigui més adequat un altre format.

Finalment, quant a les novetats respecte de la utilització de mitjans electrònics en el procediment administratiu, ha de destacar-se que l'LPAC imposa el format electrònic de l'expedient administratiu.

Referent a això, l'LPAC determina que els expedients electrònics contindran els documents, les proves, els dictàmens, els informes, els acords, i altres notificacions.

C. Nou règim de notificacions electròniques

D'entre les novetats de l'LPAC en matèria d'Administració electrònica, mereixen esment les novetats introduïdes en matèria de notificacions electròniques.

En aquest sentit, les notificacions es practicaran, amb caràcter preferent, mitjançant la via electrònica, i es realitzaran a la seu electrònica de l'administració corresponent.

No obstant açò, són excepció d'aquesta preferència els casos següents:

 • Quan la notificació es realitzi en ocasió de la compareixença espontània de la persona interessada o de la persona que la representa
 • Quan, per assegurar l'eficàcia de l'actuació administrativa, resulti necessari practicar la notificació per lliurament directe.


A més, la notificació no podrà realitzar-se per mitjans electrònics, entre altres supòsits, si l'acte a notificar va acompanyat d'elements no susceptibles de conversió en format electrònic.

En tot cas, la notificació electrònica es complementa amb la possibilitat que les notificacions es continuïn practicant en paper, si bé en aquest últim cas existeix el deure que siguin posades a disposició de la persona interessada a la seu electrònica de l'administració corresponent.

Amb independència que la notificació es realitzi en paper o per via electrònica, l'Administració enviarà un avís a l'adreça de correu o al dispositiu electrònic de la persona interessada, per informar-la de la notificació a la seu electrònica, encara que la falta de pràctica de l'avís no impedirà que la notificació sigui considerada plenament vàlida.

La pràctica de la notificació electrònica té lloc amb la compareixença de la persona interessada a la seu electrònica de l'Administració i, en tot cas, s'entén que existeix compareixença en el moment en què aquesta persona accedeix al contingut de la notificació. D'altra banda, la notificació electrònica s'entén rebutjada si, transcorreguts 10 dies naturals des de la seva posada a disposició, els interessats no accedeixen al seu contingut.

Finalment, ha d'assenyalar-se que s'entén complerta l'obligació de notificar-la en posar-se en disposició la notificació a la seu electrònica de l'Administració.
 

Tornar