· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Recurs de reposició

Regulació del recurs de reposició en l’àmbit dels tributs i altres ingressos de dret públic locals.
Per l’interès que té, reproduïm la regulació que fa l’art. 14.2 de l’RDL 2/2004, de 5 de març, que aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals:
 
Art. 14.2 Contra els actes d'aplicació i efectivitat dels tributs i restants ingressos de dret públic de les entitats locals, només podrà interposar-se el recurs de reposició que a continuació es regula.
A) Objecte i naturalesa.
Són impugnables, per mitjà del present recurs de reposició, tots els actes dictats per les entitats locals en via de gestió dels seus tributs propis i dels seus restants ingressos de dret públic. L'anterior s'entén sense perjudici dels supòsits en els quals la llei preveu la possibilitat de formular reclamacions economicoadministratives contra els actes dictats en via de gestió dels tributs locals; en aquests casos, quan els actes hagin estat dictats per una entitat local, el present recurs de reposició serà previ a la reclamació economicoadministrativa.
 
B) Competència per a resoldre.
Serà competent per a conèixer i resoldre el recurs de reposició l'òrgan de l'entitat local que hagi dictat l'acte administratiu impugnat.

C) Termini d'interposició.
El recurs de reposició s'interposarà dins del termini d'un mes comptat des del dia següent al de la notificació expressa de l'acte la revisió del qual se sol·licita o al de finalització del període d'exposició pública dels corresponents padrons o matrícules de contribuents o obligats al pagament.

D) Legitimació
Podran interposar el recurs de reposició:
  1. Els subjectes passius i, si escau, els responsables dels tributs, així com els obligats a efectuar l'ingrés de dret públic del qual es tracti.
  2. Qualsevol altra persona els interessos legítims i directes de la qual resultin afectats per l'acte administratiu de gestió.
E) Representació i direcció tècnica.
Els recurrents podran comparèixer per si mateixos o per mitjà de representant, sense que sigui preceptiva la intervenció d'advocat ni de procurador.

F) Iniciació.
El recurs de reposició s'interposarà per mitjà d'escrit en el qual es faran constar els punts següents:
a. Les circumstàncies personals del recurrent i, si escau, del seu representant, amb indicació del número del document nacional d'identitat o del codi identificador.
b. L'òrgan davant de qui es formula el recurs
c. L'acte administratiu que es recorre, la data en la qual es va dictar, número de l'expedient i la resta de dades relatives a aquest que es consideren convenients.
d. El domicili que assenyali el recurrent a l’efecte de notificacions.
e. El lloc i la data d'interposició del recurs.
En l'escrit d'interposició es formularan les al·legacions tant sobre qüestions de fet com de dret. Amb aquest escrit ser presentaran els documents que serveixin de base a la pretensió que s'exercita. Si se sol·licita la suspensió de l'acte impugnat, a l'escrit d'iniciació del recurs s'acompanyaran els justificants de les garanties constituïdes d'acord amb la lletra I) següent.

G) Posada de manifest de l'expedient.
Si l'interessat necessitàs l'expedient de gestió o les actuacions administratives per formular al·legacions, hauria de comparèixer a aquest objecte davant de l'oficina gestora a partir del dia següent al de la notificació de l'acte administratiu que s'impugna i abans que finalitzi el termini d'interposició del recurs. L'oficina o dependència de gestió, sota la responsabilitat del cap d’aquesta, tindrà l'obligació de posar de manifest a l'interessat l'expedient o les actuacions administratives que es requereixin.
 
H) Presentació del recurs.
L'escrit d'interposició del recurs es presentarà en la seu de l'òrgan de l'entitat local que va dictar l'acte administratiu que s'impugna o, si no n'hi ha, en les dependències o oficines a les quals es refereix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

I) Suspensió de l'acte impugnat.
La interposició del recurs de reposició no suspendrà l'execució de l'acte impugnat, amb les conseqüències legals consegüents, fins i tot la recaptació de quotes o drets liquidats, interessos i recàrrecs. Els actes d'imposició de sancions tributàries quedaran automàticament suspesos d'acord amb el que preveu la Llei general tributària i en la Llei de drets i garanties del contribuent.
Açò no obstant, i en els mateixos termes que en l'Estat, podrà suspendre's l'execució de l'acte impugnat mentre duri la substanciació del recurs aplicant el que estableix el Reial decret 2244/1979, de 7 de setembre, pel qual es reglamenta el recurs de reposició previ a l'economicoadministratiu i en el Reial decret 391/1996, d'1 de març, pel qual s'aprova el Reglament de procediment en les reclamacions economicoadministratives, amb les especialitats següents:
a) En tot cas, serà competent per a tramitar i resoldre la sol·licitud l'òrgan de l'entitat local que va dictar l'acte.
b) Les resolucions desestimatòries de la suspensió només seran susceptibles d'impugnació en via contenciosa administrativa.
c) Quan s'interposi recurs contenciós administratiu contra la resolució del recurs de reposició, la suspensió acordada en via administrativa es mantindrà, sempre que existeixi garantia suficient, fins que l'òrgan judicial competent adopti la decisió que correspongui en relació amb la dita suspensió.
 
J) Altres interessats.
Si de l'escrit inicial o de les actuacions posteriors resultassin altres interessats diferents del recurrent, se’ls comunicarà la interposició del recurs perquè en el termini de cinc dies al·leguin el que al seu dret convingui.
 
K) Extensió de la revisió.
La revisió sotmet a coneixement de l'òrgan competent, per a la seva resolució, totes les qüestions que ofereixi l'expedient, hagin estat o no plantejades en el recurs.
Si l'òrgan estima pertinent examinar i resoldre qüestions no plantejades pels interessats, les exposarà als que s’haguessin personat en el procediment i els concedirà un termini de cinc dies per formular al·legacions.

L) Resolució del recurs.
El recurs serà resolt en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva presentació, a excepció dels supòsits en les lletres J) i K) anteriors, en els quals el termini es computarà des del dia següent al qual es formulin les al·legacions o es deixin transcórrer els terminis assenyalats.
El recurs s'entendrà desestimat quan no hagi recaigut resolució en termini.
La denegació presumpta no eximeix de l'obligació de resoldre el recurs.
 
M) Forma i contingut de la resolució. La resolució expressa del recurs es produirà sempre de forma escrita.
La dita resolució, que serà sempre motivada, contindrà una succinta referència als fets i a les al·legacions del recurrent, i expressarà de forma clara les raons per les quals confirma o revoca totalment o parcialment l'acte impugnat.

N) Notificació i comunicació de la resolució. La resolució expressa haurà de ser notificada al recurrent i als altres interessats, si n'hi hagués, en el termini màxim de deu dies des que aquella es produís.

Ñ) Impugnació de la resolució.
Contra la resolució del recurs de reposició no pot interposar-se novament aquest recurs, i els interessats poden interposar directament recurs contenciós administratiu, tot això sense perjudici dels supòsits en els quals la llei preveu la interposició de reclamacions economicoadministratives contra els actes dictats en via de gestió dels tributs locals.
Tornar