Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

OBJECTIUS DEL NOU PLA PGOU


OBJECTIUS DEL NOU PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA
COM CONSTRUIR LA CIUTADELLA DEL FUTUR LES
LÍNIES D’ACTUACIÓ PER DEBATRE AMB L’ADMINISTRACIÓ,
EL AGENTS URBANS I EL CONJUNT DE LA POBLACIÓ


 
Sota el lema sintètic “De l’extensió a la reestructuració”, el conjunt de propostes s’estructura en nou directrius: sis de relatives al nucli urbà i a l’entorn de Ciutadella, i altres tres al conjunt del territori.

Els enunciats volen emfasitzar les idees fonamentals que donen sentit a les línies d’actuació proposades, i són, pel que fa al nucli de Ciutadella i el seu entorn:

1. Una ciutat accessible i una mobilitat diversificada

2. La estructuració d’una xarxa viable d’espais lliures

3. Operacions modestes i mesurades de reforma urbana

4. Refer desajustos normatius

5. El tractament de les vores de la ciutat: de les corones a les falques

6. “Urbanitzar” les grans peces especialitzades

I, pel que fa al conjunt del territori:

7. Creació d’àmbits per a activitats econòmiques a l’interior i a la primera perifèria de Ciutadella

8. Un sòl rústic conservat i posat en valor

9. Foment de la participació ciutadana
 
Tornar