· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Formularis i documentació

Models
Documentació a adjuntar per una devolució:
 • El/s rebut/s original/s objecte de la devolució
 • Els 20 dígits del número de compte bancari (entitat/oficina/dígits de control/núm de Compte) del titular del rebut o autorització i fotocòpia del DNI si el compte no és el seu.
 • Altres documents que es considerin necessaris per fonamentar la petició

Documentació a adjuntar per les següents exempcions o bonificacions:Impost de Vehicles de Tracció Mecànica:
Beneficis fiscals acordats a l’Ordenança fiscal núm. 3 (art. 4 i 5)

En tot cas:
 • Instància sol·licitant el benefici fiscal.
 • Fotocòpia del permís de circulació.
 • Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle.
Per al reconeixement del benefici fiscal per minusvalidesa, a més:
 • Certificat de la minusvalidesa emès per l’òrgan competent (que acrediti la qualificació i el percentatge de minusvalidesa).
 • Declaració que no gaudeix d’exempció per un altre vehicle de la seva titularitat, simultàniament.
 • Declaració que el vehicle és per ús exclusiu del minusvàlid, per conduir-lo o per ser transportat.
Per a maquinària agrícola, a més:
 • Cartilla d’Inspecció Agrícola.
Per als vehicles històrics o d’antiguitat superior a 30 anys, a més:
 • Certificació de la catalogació emesa per l’òrgan competent, o mitjançant document que n’acrediti la matriculació.

Impost de Béns Immobles:
Beneficis fiscals acordats a l’Ordenança fiscal núm. 1 (art. 4 i 5)

En tot cas:
 • Instància.
 • Fotocòpia del títol de propietat.
 • Rebut IBI.

Per al reconeixement de l’exempció a l’Església i altres associacions i entitats religioses, així com a la Creu Roja, a més:
 • Acreditació de la seva condició davant l’administració tributària municipal.
 • Declaració de la destinació de l’immoble.

Per als immobles destinats a l’ensenyament, centres docents concertats, a més:
 • Document emès per l’autoritat educativa que acrediti el concert educatiu.
 • Plànol amb la superfície destinada a l’activitat educativa concertada.

Per als immobles declarats d’especial protecció o objecte de protecció integral, a més:
 • Acreditació de la catalogació i còpia de la declaració com a objecte d’especial protecció o de protecció integral.

Per a les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, a més:
 • Fotocòpia dels estatuts de la societat, per acreditar l’activitat de l’empresa.
 • Certificat de l’administrador de la societat que l’immoble objecte de les obres no forma part de l’immobilitzat de l’empresa o fotocòpia del darrer balanç presentat a l’AEAT per l’impost de societats.
 • Fotocòpia de la llicència d’obres i certificat de l’arquitecte director que les obres no s’han iniciat.

Per als habitatges de protecció oficial, a més:
 • Document pel qual s’atorga la qualificació definitiva d’habitatges de protecció oficial.

Per a les famílies nombroses, a més:
 • Fotocòpia del carnet de família nombrosa.
 • Certificat d’empadronament a l’immoble pel qual demana la bonificació.

Per a les cooperatives agrícoles, a més:
 • Acreditació de la naturalesa de l’entitat.

Impost sobre Activitats Econòmiques:
Beneficis acordats a l’Ordenança fiscal núm. 2 (art. 4 i 5)

En tot cas:
 • Instància.
 • Fotocòpia del rebut, de la declaració o notificació rebuda, per identificar l’activitat.

Cal recordar que l’Administració Tributària de l’Estat porta la gestió censal de l’impost, i les exempcions i bonificacions previstes se sol·liciten en el moment de fer la declaració d’alta en la matrícula de l’impost.

Per a les bonificacions del 50% per a l’inici de l’activitat (art. 88.2.a) del TRLRHL), a més:
 • Declaració d’alta en l’IAE (model 840).
 • Declaració que l’activitat no s’ha exercit amb anterioritat sota cap dels supòsits que preveu l’art. 4 de l’Ordenança fiscal núm. 2.

Per a la reducció de la quota per obres en la via pública, a més:
 • Plànol de situació del local i l’obra.

Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana:
Beneficis fiscals acordats a l’Ordenança fiscal núm. 5 (art. 4 )

En tot cas:
 • Instància.
 • Fotocòpia de la liquidació notificada.
 • Fotocòpia de l’escriptura.

Per a les transmissions dels immobles situats en el nucli del conjunt històric i artístic o declarats BIC, a més:
 • Llicència d’obres.
 • Certificat del tècnic director de les obres, on es deixi constància de la data d’inici i de l’acabament de les obres.
 • Justificants i fotocòpies dels pagaments de les obres de conservació, millora o rehabilitació a càrrec del titular en el moment de la transmissió.

Per a les bonificacions subjectives (entitats benèfiques, Creu Roja, etc.), a més:
 • Documentació que acrediti la identitat i naturalesa de l’entitat.

Subvenció a les famílies nombroses i als usuaris d’habitatges nombrosos en el consum d’aigua i clavegueram
Per acord de la Junta de Govern, en sessió de 02.12.2009, punt 33

En tot cas:
 • Instància.
 • Liquidacions originals satisfetes durant l’exercici anterior a la sol·licitud.
 • Fotocòpia del títol de família nombrosa.
 • Número de compte del banc (20 dígits).

Informació relativa a la subvenció acordada.

Condicions de l'ajut a les famílies nombroses i als usuaris d'habitatges nombrosos que compleixin els requisits aprovats en l’acord de la Junta de Govern de dia 2 de desembre de 2009, punt 33:

1. Concepte subvencionat: La subvenció s'aplicarà a la taxa d'aigua i a la taxa de clavegueram del rebut trimestral de consum d'aigua.

2. Quantia de la subvenció:
a) 40% de l'import dels conceptes, en el cas de les famílies nombroses.
b) 20% de l'import dels conceptes, en el cas dels habitatges amb 4 o més persones que hi conviuen.

3. Acreditació de les circumstàncies personals: Es concedirà a les famílies nombroses i als habitatges en els quals estan empadronats quatre o més persones. En el primer cas, aquestes condicions s'acreditaran amb el títol emès per l'administració competent (normalment el Consell Insular) i el certificat d'empadronament (que emetrà a aquest efecte l'Ajuntament), i en el segon amb el certificat d'empadronament.

4. Altres requisits: El consum trimestral no podrà superar els 9 m3 per persona en ambdós casos.

5. Sol·licituds dels ajuts: Les instàncies es presentaran en el registre d'entrada de l'Ajuntament, dins el mes següent a la finalització del termini de pagament voluntari del quart trimestre de l’exercici finalitzat (febrer, març...) en relació als quatre darrers períodes facturats dins l'any anterior.

6. Documentació a aportar: Rebuts originals, certificats d'empadronament dels membres que hi conviuen, el títol de família nombrosa, si escau, i el número de compte (20 dígits) on s'ha d'abonar la subvenció.

7. Pagament de la subvenció: Acreditades les circumstàncies personals i del pagament, s'abonarà per transferència bancària l'import de la subvenció respecte dels rebuts que compleixin el requisit del número 4 anterior.
 
Tornar