· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Formularis i documentació

Models documents 


Documentació a adjuntar per una devolució:
 • El/s rebut/s original/s objecte de la devolució
 • Els 20 dígits del número de compte bancari (entitat/oficina/dígits de control/núm de Compte) del titular del rebut o autorització i fotocòpia del DNI si el compte no és el seu.
 • Altres documents que es considerin necessaris per fonamentar la petició

Documentació a adjuntar per les següents exempcions o bonificacions:

1. IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Beneficis fiscals acordats a l’Ordenança fiscal núm. 3 (art. 4 i 5)


1.1 En tot cas s' ha d' aportar:
 • Instància sol·licitant el benefici fiscal.
 • Fotocòpia del permís de circulació.
 • Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle.

1.1.1 Per al reconeixement del benefici fiscal per minusvalidesa, a més:
 • Certificat de la minusvalidesa emès per l’òrgan competent (que acrediti la qualificació i el percentatge de minusvalidesa).
 • Declaració que no gaudeix d’exempció per un altre vehicle de la seva titularitat, simultàniament.
 • Declaració que el vehicle és per ús exclusiu del minusvàlid, per conduir-lo o per ser transportat.

1.1.2 Per a maquinària agrícola, a més:
 • Cartilla d’Inspecció Agrícola.

1.1.3 Per als vehicles històrics o d’antiguitat superior a 30 anys, a més:
 • Certificació de la catalogació emesa per l’òrgan competent, o mitjançant document que n’acrediti la matriculació.


2. IMPOST DE BENS IMMOBLES
Beneficis fiscals acordats a l’Ordenança fiscal núm. 1 (art. 4 i 5)


2.1 En tot cas s'ha de aportar:
 • Instància.
 • Fotocòpia del títol de propietat.
 • Rebut IBI.

2.1.1 Per al reconeixement de l’exempció a l’Església i altres associacions i entitats religioses, així com a la Creu Roja, a més:
 • Acreditació de la seva condició davant l’administració tributària municipal.
 • Declaració de la destinació de l’immoble.

2.1.2 Per als immobles destinats a l’ensenyament, centres docents concertats, a més:
 • Document emès per l’autoritat educativa que acrediti el concert educatiu.
 • Plànol amb la superfície destinada a l’activitat educativa concertada.

2.1.3 Per als immobles declarats d’especial protecció o objecte de protecció integral, a més:
 • Acreditació de la catalogació i còpia de la declaració com a objecte d’especial protecció o de protecció integral.

2.1.4 Per a les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, a més:
 • Fotocòpia dels estatuts de la societat, per acreditar l’activitat de l’empresa.
 • Certificat de l’administrador de la societat que l’immoble objecte de les obres no forma part de l’immobilitzat de l’empresa o fotocòpia del darrer balanç presentat a l’AEAT per l’impost de societats.
 • Fotocòpia de la llicència d’obres i certificat de l’arquitecte director que les obres no s’han iniciat.

2.1.5 Per als habitatges de protecció oficial
, a més:
 • Document pel qual s’atorga la qualificació definitiva d’habitatges de protecció oficial.

2.1.6 Per a les famílies nombroses
, a més:
 • Referència cadastral de l’immoble (o, preferentment, el darrer rebut d’IBI) pel qual es demana la bonificació.
 • Fotocòpia del Carnet de família nombrosa.
 • Última declaració de la Renda de tots i cada un dels membres de la unitat familiar. (la presentada dins el mateix any en que es fa la sol·licitud). O, en el seu cas, un certificat negatiu d’Hisenda.
 • Declaració responsable: “Declaro que les propietats, en conjunt, dels membres de la unitat familiar no superen un valor cadastral de 90.000,00 €. Declaro que les dades aportades en aquesta sol·licitud són certes i verídiques.

 ACCEDIR AL TRÀMIT (CARPETA CIUTADANA) AQUÍ 


2.1.7 Per a les cooperatives agrícoles, a més:
 • Acreditació de la naturalesa de l’entitat.

2.1.8 Per al reconeixement de la bonificació per aprofitament de l'energia solar, a més:
 • Una memòria de la instal·lació, en la que s’hauran de fer constar i acreditar amb la documentació pertinent:
 • Llicència urbanística, comunicació d’inici d’obres o declaració responsable.
 •  Certificat del tècnic competent:

a) D’acabament de la instal·lació i data de posada en funcionament.
b) Si la instal·lació era o no obligatòria per normativa.

c) En cas de ser-ho...
- Si la cobertura de la demanda d’aigua calenta sanitària o, en el seu cas,
- Si la seva potència pic instal·lada,

és superior a la mínima requerida per la normativa.
d) Que els col·lectors solars estan homologats.
 • Certificació del compliment dels paràmetres dels apartats a) i b) del redactat de la bonificació (tercer paràgraf de l’art. 5è.6 de l’Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l’IBI).
 •  Pressupost o factura pagada del cost real total de la instal·lació.
 • Autorització expressa als tècnics designats per l’ajuntament per inspeccionar d’ofici les instal·lacions que justifiquen la concessió de la bonificació.
 • Referència cadastral o rebut d’IBI de l’immoble on s’ha introduït la instal·lació d’aprofitament de l’energia solar.

 ACCEDIR AL TRAMIT (CARPETA CIUTADANA) AQUÍ

3. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Beneficis acordats a l’Ordenança fiscal núm. 2 (art. 4 i 5)

3.1 En tot cas s' ha de aportar:
 • Instància.
 • Fotocòpia del rebut, de la declaració o notificació rebuda, per identificar l’activitat.

Cal recordar que l’Administració Tributària de l’Estat porta la gestió censal de l’impost, i les exempcions i bonificacions previstes se sol·liciten en el moment de fer la declaració d’alta en la matrícula de l’impost.

3.1.1.Per a les bonificacions del 50% per a l’inici de l’activitat (art. 88.2.a) del TRLRHL), a més:
 • Declaració d’alta en l’IAE (model 840).
 • Declaració que l’activitat no s’ha exercit amb anterioritat sota cap dels supòsits que preveu l’art. 4 de l’Ordenança fiscal núm. 2.

3.1.2 Per a la reducció de la quota per obres en la via pública, a més:
 • Plànol de situació del local i l’obra.

4. IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Beneficis fiscals acordats a l’Ordenança fiscal núm. 5 (art. 4 )

4.1 En tot cas s' ha de aportar: 
 • Instància.
 • Fotocòpia de la liquidació notificada.
 • Fotocòpia de l’escriptura.

4.1.1 Per a les transmissions dels immobles situats en el nucli del conjunt històric i artístic o declarats BIC, a més:
 • Llicència d’obres.
 • Certificat del tècnic director de les obres, on es deixi constància de la data d’inici i de l’acabament de les obres.
 • Justificants i fotocòpies dels pagaments de les obres de conservació, millora o rehabilitació a càrrec del titular en el moment de la transmissió.

4.1.2 Per a les bonificacions subjectives (entitats benèfiques, Creu Roja, etc.), a més:
 • Documentació que acrediti la identitat i naturalesa de l’entitat.


Nota en relació al benefici fiscal 2.1.6.
** REQUISITS PER OBTENIR LA BONIFICACIÓ DEL 60% DE LA QUOTA INEGRA DEL IBI PER A  FAMILIES NOMBROSES. 

a) La bonificació s’haurà de sol·licitar cada any, abans de dia 1 de setembre de l’any en curs per l’exercici següent. (1).
b) El subjecte passiu de l’IBI ha de ser titular de la família nombrosa.
c) El/s immoble/s pel/s qual/s es demana la bonificació ha/n de constituir el domicili habitual.
d) Es considera domicili habitual aquell en el que estan empadronats els membres de la família nombrosa.
e) El saldo net de rendiments i imputacions de renda de tots i cada un dels membres de la unitat familiar ha de ser inferior a 5,5 vegades l’IPREM de l’exercici al que fa referència la declaració de la renda. (2)
f) Acreditar la condició de família nombrosa amb el corresponent document (carnet) i aquest ha d’estar en vigor durant tot el període impositiu que s’hagi de bonificar. (3)
g) El valor cadastral de les propietats dels membres de la unitat familiar no pot superar, en conjunt, l’import de 90.000,00 €. (4).


(1) La bonificació del 60%, cas de ser concedida, s’aplicarà sobre la quota íntegra dels primers 55.000,00 € de la seva base liquidable, al marge de que tengui un valor cadastral superior.


(2) El valor de 5,5 vegades l’IPREM a considerar per les bonificacions que es sol·licitin per l’exercici 2021 és: 41.357,75 €. Aquest valor és el que s’haurà de comparar amb la suma de les rendes de la unitat familiar.

(3) Els titulars dels carnets que caduquin abans de finalitzar el període impositiu, han de presentar dins el termini hàbil (fins dia 1 de setembre) una sol·licitud condicionada a aportar, dins els 15 dies següents a la caducitat, el corresponent carnet actualitzat amb la data de renovació, que haurà de ser posterior al final de l’exercici. L’acte administratiu de concessió o denegació es demorarà tenint en compte aquesta circumstància temporal.

(4)Segons el model de declaració responsable aprovat per l’ajuntament.


En relació al benefici fiscal 2.1.8.
** CONDICIONS A COMPLIR PER DEMANAR LA BONIFICACIÓ DEL 50% DE LA QUOTA ÍNTEGRA DE L’IBI, PER INSTAL·LACIONS DE SISTEMES D’APROFITAMENT TÈRMIC O ELÈCTRIC DE L’ENERGIA SOLAR.

La bonificació es podrà concedir...


1.- Exclusivament, per instal·lacions de sistemes de producció d’energia elèctrica fotovoltaica i sistemes de producció d’aigua calenta amb plaques solars tèrmiques, en qualsevol immoble.

2.- Sempre que la instal·lació del/s sisteme/s sigui voluntària (Per tant, no ho serà quan s’hagi d’instal·lar obligatòriament per normativa a l’immoble). També es considerarà voluntària si es superen els mínims de la instal·lació obligatòria en un percentatge.

3.- Sempre que es cobreixi un mínim del 60% de la demanda total anual d’aigua calenta sanitària de l’immoble (en el cas de producció d’aigua calenta amb plaques solars tèrmiques).
Límits a la bonificació:


1.- En cas d’instal·lació dels dos sistemes de producció d’energia en un mateix immoble, la bonificació serà la mateixa: un 50% de la quota íntegra (no són acumulables).

2.- En tot cas, la quantitat màxima de la bonificació en la quota íntegra anual de l’IBI serà de 300,00 €.

3.- Incompatibilitat de la bonificació amb d’altres que es poguessin concedir en relació a l’IBI i l’immoble.


ALTRES REQUISITS PER OBTENIR LA BONIFICACIÓ:


1.- Haurà de ser sol·licitada mitjançant instància a presentar dins els dos mesos següents a la posada en funcionament de la instal·lació. Amb la instància s’haurà d’acreditar que reuneix tots i cadascun dels requisits establerts a l’art. 5è.6 de l’Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l’IBI, amb l’aportació de la documentació que s’especifica en el model d’instància.

2.- La bonificació s’aplicarà a partir de l’acord d’aprovació de la bonificació, durant tres exercicis comptadors des de l’exercici següent al de la posada en funcionament de la instal·lació

 ?
Tornar