· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 8 d'abril al 7 de maig
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

1. SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Aquesta àrea inclou totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si mateixos o associats, d’acord amb l’article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, o, si s’escau, les províncies d’acord amb l’article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. 

Cliqueu a les diferents polítiques de despesa per veure la partida total de cada programa. 

 

13. SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA


Inclou totes les despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i la mobilitat ciutadana i les que hagi d’efectuar l’entitat local per col·laborar amb l’Administració General de l’Estat o de la respectiva comunitat autònoma en suport dels serveis de protecció i defensa civil, actuacions en cas de calamitats o catàstrofes, prevenció i extinció d’incendis i accions en general destinades a la protecció dels béns de l’entitat local o dels particulars, així com les que fan referència a l’ordenació del trànsit i de l’estacionament de vehicles.

 

130 – ADMINISTRACIÓ GENERAL SEGURETAT


132 – SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC


133 – ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I L’ESTACIONAMENT


135 – PROTECCIÓ CIVIL


136 – SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS


15. HABITATGE I URBANISME


S’inclouen totes les despeses dels serveis relacionats amb l’habitatge i l’urbanisme, així com dels seus serveis complementaris. 

150 – ADMINISTRACIÓ GENERAL DE VIVENDA I URBANISME


151 - URBANISME


152 - VIES PÚBLIQUES


16. BENESTAR COMUNITARI


Inclou totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat dels quals és la millora de la qualitat de vida en general. 

161 - CLAVEGUERAM


161 - PROVEÏMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE


1621 - RECOLLIDA DE RESIDUS


1622 - GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS


163 - NETEJA VIÀRIA


164 - CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS


165 - ENLLUMENAT PÚBLIC


17. MEDI AMBIENT


S’inclouen en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i la millora del medi ambient, així com les d’inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, efectuada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

170 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DE MEDI AMBIENT


1722 - PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT

Tornar