Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

1. SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Aquesta àrea inclou totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si mateixos o associats, d’acord amb l’article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, o, si s’escau, les províncies d’acord amb l’article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. 

Cliqueu a les diferents polítiques de despesa per veure la partida total de cada programa. 

 

 

13. SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA


15. HABITATGE I URBANISME


16. BENESTAR COMUNITARI


17. MEDI AMBIENT


Tornar