· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

2. ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

S’inclouen en aquesta àrea o grup totes les despeses i les transferències que constitueixen el règim de previsió; pensions de funcionaris, atencions de caràcter benefico-assistencial; atencions a grups amb necessitats especials, com ara joves, gent gran, minusvàlids físics i tercera edat; mesures de foment de l’ocupació.

Cliqueu a les diferents polítiques de despesa per veure la partida total de cada programa.

21. PENSIONS


Pensions graciables, millores de pensions i pensions extraordinàries a càrrec de l’entitat local de funcionaris i personal laboral o els seus drethavents i altres despeses de naturalesa similar. Es tipifica un grup de programes:

211 – PENSIONS


22. ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR D’EMPLEATS


Inclou totes les despeses d’aquest tipus, així com les derivades de l’acció social a favor dels empleats, excepte les quotes a càrrec de l’ocupador de mutualitats i seguretat social. Es tipifica un grup de programes:

221 – ALTRES PRESTACIONS


23. SERVEIS SOCIALS


S’imputen a aquesta política de despesa les portades a terme per l’entitat local per desenvolupar l’assistència social primària: la promoció de la igualtat de gènere, la promoció i la reinserció social de marginats, així com per a la gestió dels serveis socials; la prestació de serveis a persones dependents i d’assistència social, residències de gent gran i altres de naturalesa anàloga; l’avaluació i la informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. També s’inclouen les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laborin en la consecució d’aquests fins. S’inclouen les despeses corresponents a l’Administració general, que corresponen a les activitats dirigides a la planificació, la coordinació, el control, l’organització, la gestió administrativa i l’acompliment de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

2311 – ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA


2312 – ACCIÓ SOCIAL


2313 – ASSISTÈNCIA DEPENENTS


24.  FOMENT DE L’OCUPACIÓ


S’imputen a aquesta política de despesa les que tenen per objecte el foment i la promoció de l’ocupació en accions pròpies o en col·laboració amb altres administracions públiques.

241 – FOMENT DE L’OCUPACIÓTornar