· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 8 d'abril al 7 de maig
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

3. PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Aquesta àrea o grup inclou totes les despeses que efectuï l’entitat local en relació amb la sanitat, l’educació, la cultura, amb l’oci i el temps lliure, l’esport, i, en general, totes les tendents a l’elevació o millora de la qualitat de vida.

Cliqueu a les diferents polítiques de despesa per veure la partida total de cada programa.

31. SANITAT


En aquesta política de despesa s’inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i la curació de malalties, així com el manteniment d’un estat d’immunitat sanitari en la població. Hi estan incloses les despeses destinades a la creació, la construcció, l’equipament i el funcionament d’hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases d’auxili, dispensaris, farmacioles d’urgència, balnearis, laboratoris d’anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal esmentar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d’anàlisis agroalimentàries; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

311 – PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA


32. EDUCACIÓ


Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva
denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu. Les despeses incloses en el grup de programes
d’Administració general corresponen a activitats dirigides a la planificació, la coordinació, el
control, l’organització, la gestió administrativa i el desplegament de funcions de suport dels
diferents centres directius que integren la política de despesa.
S’inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a
biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d’esbargiment i temps lliure
com ara llars del jubilat o cases de la joventut; sales d’exposicions, palaus de congressos, parcs
zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats
recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, la promoció i la gestió del patrimoni
historicoartístic i altres despeses recreatives i culturals; comunicació, autorització, inspecció i
sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en
el foment d’aquestes activitats.

320 – ADMINISTRACIÓ GENERAL D’EDUCACIÓ


323 – FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS ENSENYAMENT


326 – SERVEIS COMPLEMENTARIS EDUCACIÓ


33. CULTURA


Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva 
denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu. Les despeses incloses en el grup de programes 
d’Administració general corresponen a activitats dirigides a la planificació, la coordinació, el
control, l’organització, la gestió administrativa i el desplegament de funcions de suport dels
diferents centres directius que integren la política de despesa.

S’inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a 
biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d’esbargiment i temps lliure
com ara llars del jubilat o cases de la joventut; sales d’exposicions, palaus de congressos, parcs
zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats
recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, la promoció i la gestió del patrimoni
historicoartístic i altres despeses recreatives i culturals; comunicació, autorització, inspecció i
sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en
el foment d’aquestes activitats.

330 - ADMINISTRACIÓ GENERAL CULTURA


3321 – BIBLIOTECA


333 – EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS


334 – PROMOCIÓ CULTURAL


336 – PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC


338 – FESTES POPULARS


34. ESPORTS


Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara la promoció i la difusió esportiva, les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, les instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l’esport o la política esportiva de la respectiva entitat local. Les despeses incloses en el grup de programes d’Administració general corresponen a activitats dirigides a la planificació, la coordinació, el control, l’organització, la gestió administrativa i el desplegament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa. En aquesta política de despesa es consideren tres grups de programes:

340 – ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESPORT


341 – PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ESPORT


342 – INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Tornar