· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

4. ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

En aquesta àrea s’integren les despeses d’activitats, serveis i ransferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l’activitat econòmica. També s’hi inclouen les
despeses en infraestructures bàsiques i de transports; Infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Cliqueu a les diferents polítiques de despesa per veure la partida total de cada programa.


43. COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES


S’hi inclouen les despeses de qualsevol naturalesa dels serveis de l’entitat relacionats amb el comerç o l’activitat comercial. Les despeses incloses en el grup de programes d’Administració
general corresponen a activitats dirigides a la planificació, la coordinació, el control, l’organització, la gestió administrativa i el desplegament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
S’hi inclouen les despeses corresponents a mercats centrals o de detallistes, llotges i a qualssevol altres instal·lacions similars; actuacions en defensa de la competència; control de pesos i mesures i altres de naturalesa anàloga; inspecció i sanció d’establiments. També s’hi inclouen les despeses de qualsevol naturalesa associades al desenvolupament i foment del turisme.
S’hi imputen les despeses de construcció, millora, conservació i funcionament d’establiments hotelers, càmpings, oficines de turisme, edició de fullets, cartells i llibres i campanyes
publicitàries. També es recullen les transferències que es concedeixen a altres entitats públiques o privades, amb vista al compliment d’aquests fins.Finalment, s’inclouen en aquesta política de despesa les destinades al desenvolupament de les
petites i mitjanes empreses.

4311 – COMERÇ (FIRES)


4312 – COMERÇ (MERCATS)


432 – INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA


439 – ALTRES ACTUACIONS SECTORIALS


 45. INFRAESTRUCTURES.


Inclou les despeses de tota índole tendents a la creació, la millora i el manteniment de les infraestructures bàsiques no incloses en polítiques de despesa anteriors. Les despeses incloses en el grup de programes d’Administració general corresponen a activitats dirigides a la planificació, la coordinació, el control, l’organització, la gestió administrativa i el desplegament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa. S’apliquen a aquesta política de despesa totes les d’inversió destinades a la construcció i la millora de carreteres i camins veïnals a càrrec de l’entitat local i altres despeses complementàries de les anteriors, com ara ponts, viaductes, senyalització o abalisament, així com despeses relatives a estudis i serveis d’assistència tècnica que siguin necessaris. Quant a recursos hidràulics s’hi inclouen despeses en obres de captació, acumulació i canalització fins a l’inici de la xarxa de distribució urbana i altres de naturalesa similar. Es tipifiquen cinc grups de programes, i es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d’administració associades directament a les infraestructures a què es refereix la present política de despesa:

454 – CAMINS RURALS

Tornar