· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 8 d'abril al 7 de maig
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

9. ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

En aquesta àrea s’inclouen les despeses relatives a activitats que afectin, amb caràcter general, l’entitat local, i que consisteixin en l’exercici de funcions de govern o de suport administratiu i de suport lògic i tècnic a tota l’organització. Recull les despeses generals de l’entitat, que no puguin ser imputades ni aplicades directament a una altra àrea de les previstes en aquesta classificació per programes. S’inclouen en aquesta àrea les transferències de caràcter general que no puguin ser aplicades a cap altre epígraf d’aquesta classificació per programes, ja que en cas contrari s’han d’imputar en la política de despesa específica que correspongui.

Cliqueu a les diferents polítiques de despesa per veure la partida total de cada programa.


91. ÓRGANS DE GOVERN


Inclou les despeses relatives a la constitució i el funcionament dels òrgans de govern de l’entitat local i de la representació d’aquests. S’hi inclouen, per tant, les assignacions i les indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s’imputen a aquesta política de despesa les de material i les necessàries per a l’atenció dels òrgans de govern. Es tipifica un grup de programes:

912 – ÒRGANS DE GOVERN


92. SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL


Inclou les despeses dels serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l’entitat local. Per tant, s’imputen a aquesta política de despesa les d’oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxivament, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a determinats serveis que s’han d’imputar a la corresponent rúbrica i despeses d’assessorament i defensa dels interessos de l’entitat. Aquesta política de despesa integra les derivades d’activitats relacionades amb l’elaboració d’informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l’entitat local. S’hi imputen, així mateix, les despeses referents a gabinets d’estudi i informació i documentació de caràcter general. Es tipifiquen set grups de programes:

920 – ADMINISTRACIÓ GENERAL


924 – COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA


 93. ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.


Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l’administració financera de l’entitat local. S’hi imputen les despeses generals dels serveis d’economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l’activitat econòmica i financera de l’entitat. Així mateix, s’inclouen les despeses referents a la construcció, la millora i la conservació, inclosa l’adquisició de terrenys, d’edificis oficials d’ús múltiple. Es tipifiquen quatre grups de programes.

932 – GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI

Tornar