Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Moció que presenta es grup municipal des Partit Popular, en relació a l'estat des carril velo

- 20/04/2017 -
1. Instar a l'equip de govern a elaborar un estudi per tal de conèixer l'estat en què es troba actualment es carril velo.

2. Instar a l'equip de govern a elaborar un pla d'actuacions per a solucionar els desperfectes i deficiències des carril velo i a millorar-ne ses seves condicions.

3. Instar a l'equip de govern a remetre còpia d'aquest acord a s'àrea de mobilitat des Consell Insular de Menorca per tal que es faixi càrrec de millorar aquells trams de carril velo que són de sa seva competència.

Moció que presenta es grup municipal des Partit Popular, en relació a l'estat des carril velo

1. Instar a l'equip de govern a elaborar un estudi per tal de conèixer l'estat en què es troba actualment es carril velo.

2. Instar a l'equip de govern a elaborar un pla d'actuacions per a solucionar els desperfectes i deficiències des carril velo i a millorar-ne ses seves condicions.

3. Instar a l'equip de govern a remetre còpia d'aquest acord a s'àrea de mobilitat des Consell Insular de Menorca per tal que es faixi càrrec de millorar aquells trams de carril velo que són de sa seva competència.

Tornar