Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Servei d'Atenció Social Bàsica (SASB)

El Servei d'Atenció Bàsica és el canal d'accés directe al sistema de serveis socials comunitaris bàsics, i es caracteritza per la proximitat a la ciutadania i per la universalitat, atès que està dirigit, de manera general, a tota la població resident al municipi. 
Pretén atendre a totes les persones que presenten una necessitat social, d'una manera àgil i eficaç, dona respostes adequades i obté una primera informació en la detecció de les necessitats i els recursos en els àmbits individual i col·lectiu. 
De forma general, el servei valora, tramita i facilita l'accés del ciutadà als serveis i a les prestacions de l'Àrea Socioeducativa, a altres de l'Ajuntament mateix, i a les altres institucions o entitats. 
Igualment, el servei treballa per la promoció social i personal de les persones en situació d'especial necessitat, amb un enfocament integral i interdisciplinar. 

Prestacions tècniques

  • Informació, orientació i derivació
Oferir una adequada i acurada informació al ciutadà sobre l'accés als diferents recursos i a les prestacions del sistema d'atenció social, i assessorar sobre les condicions i els requisits d'accés; i derivar, si escau, cap als serveis de caire específic i especialitzat. 
 
  • Informes d'autorització de residència: informes d'arrelament i d'habitatge
Segons la Llei d'estrangeria, LO 4/2000, els municipis tenen la competència d'emetre els informes d'adequació d'habitatge en els casos de reagrupació o legalització de residència, i els d'inserció social per demostrar l'arrelament de la persona sol·licitant al municpi.  
 
  • Fraccionaments d'impostos municipals
L'Àrea d'Hisenda i Recaptació pot facilitar el pagament fraccionat de diferents impostos municipals, i requerir la valoració, per part del servei, de la situació socieconòmica dels ciutadans que ho sol·licitin. 
 
  • Servei residencial d'inserció social - Casa d'acollida 
A banda d'aquestes prestacions, Serveis Socials gestiona el Servei residencial d'inserció social - Casa d'acollida, el qual es conforma com un recurs propi de l'Ajuntament gestionat per l'Àrea Socioeducativa. El servei pretén, a banda de cobrir les necessitats bàsiques de les persones en situació d'exclusió residencial, treballar de forma integral i integradora amb criteris d'inclusió i amb itineraris personalitzats per tal d'aconseguir la integració social, laboral i comunitària dels usuaris residents. 
Prestacions econòmiques 

  • Ajudes econòmiques dirigides a persones i/o famílies en situació d'especial necessitat
L'objecte d'aquestes prestacions és donar suport i resposta de manera no periòdica ni continuada a una situació de necessitat presentada per una persona ciutadana o per una família, i afavorir l'equitat i la redistribució econòmica entre la població per tal de garantir les necessitats bàsiques de la ciutadania. Aquestes prestacions poden atendre des de casos d'extrema pobresa fins a situacions de recent vulnerabilitat social, fragilitat o nova pobresa, on poden contribuir a resoldre situacions puntuals i/o retardar situacions de deteriorament. 

  • Rendes mínimes d'inserció
La renda mínima d'inserció és una prestació econòmica periòdica del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb gestió per part del Consell Insular, i tramitació i seguiment de l'Ajuntament de Ciutadella. 

L'objectiu de la prestació és la promoció personal i social de les persones beneficiàries. D'una banda, es proporciona un mínim d'ingressos per a la satisfacció de les seves necessitats bàsiques; i, per l'altra, es dissenya un itinerari personal d'inserció social o sociolaboral. 

  • Beques d'escoleta infantil 
El Patronat d'Escoles Infantils municipal compta amb pressupost propi per a la concessió de beques, adreçat a famílies en situació econòmica desfavorable. Les beques d'escoleta ja no són competència de Serveis Socials a partir de l'inici del curs 2016/2017; tot i així, el servei valora bonificacions o exempcions de les quotes de l'escoleta davant situacions d'especial vulnerabilitat de famílies que ja han entrat dins el circuit dels Serveis Socials. 
Tornar