Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 23 al 28 de maig
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Procediment a seguir pels bars i restaurants del nucli antic de Ciutadella per a sol·licitar l'ús dels patis interiors com a part de l'establiment

- 28/04/2017 -
L'Ajuntament ha aprovat la modificació del Pla especial de protecció del conjunt històric i artístic (PEPCHA) i l'Ordenança que en regula l'ús. Una volta el BOIB publiqui l'Ordenança els bars i restaurants del nucli antic, hauran d'obtenir permís municipal per fer-ne ús basant-se en les condicions establertes a la modificació i a l'Ordenança, tenint en compte el procediment que es detalla.

Procediment a seguir pels bars i restaurants del nucli antic de Ciutadella per a sol·licitar l'ús dels patis interiors com a part de l'establiment

ImatgeL'Ajuntament ha aprovat la modificació del Pla especial de protecció del conjunt històric i artístic (PEPCHA) i l'Ordenança que en regula l'ús. Una volta el BOIB publiqui l'Ordenança els bars i restaurants del nucli antic, hauran d'obtenir permís municipal per fer-ne ús basant-se en les condicions establertes a la modificació i a l'Ordenança, tenint en compte el procediment que es detalla.

"El fet d'ampliar l'activitat amb les terrasses dels patis interiors requerirà la tramitació d'un nou títol habilitant que, segons el tipus d'edifici en què es trobi, es tramitarà d'una forma o d'una altra. Així:

- Bars, restaurants i similars en edificis protegits (activitats permanents majors). En aquest cas, primer s'haurà de sol·licitar permís d'instal·lació, acompanyat del projecte d'activitats i la fitxa resum. Des de la presentació de la sol·licitud, l'Ajuntament disposa de tres mesos per atorgar el permís d'instal·lació. Un cop es disposi del permís d'instal·lació, per poder portar a terme l'activitat s'haurà de presentar una declaració responsable d'inici i exercici d'activitats i el certificat del tècnic director. Des del moment de la seva presentació, l'establiment estarà habilitat per portar a terme l'activitat.

- Bars, restaurants i similars en edificis no protegits (la majoria, activitats permanents menors). En aquest cas, bastarà la presentació d'una declaració responsable d'inici i exercici d'activitats acompanyada d'una fitxa resum, el projecte d'activitats i el certificat del tècnic director. Des del moment de la presentació, l'establiment estarà habilitat per dur a terme l'activitat.

Els projectes que es realitzin, a part de la justificació del compliment de les condicions que es puguin establir en l'Ordenança reguladora, hauran de justificar especialment l'evacuació tant dels patis com dels locals, tenint en compte el nombre de sortides de què disposin. Així, si el pati només té una sortida, la capacitat màxima d'aquest serà de 100 persones, sempre que l'edifici tengui dues sortides. En el cas que l'edifici només disposi d'una sortida, la capacitat màxima d'aquest serà de 100 persones, incloent-hi les persones que hi pugui haver tant a l'interior com en la terrassa exterior. Així mateix, també s'haurà de justificar que les longituds dels recorreguts d'evacuació són les correctes.

A part del codi tècnic de l'edificació, l'accés als patis haurà de complir totes les condicions tant d'accessibilitat com d'altres normatives, exigides per la normativa vigent."

Quant a l'Ordenança, no es considera definitiva fins que no ha estat publicada al BOIB i han passat 15 dies des que la Delegació del Govern ho ha rebut.

Tornar