Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Proposta que presenten el grups PSM, PSOE, GxC i UPCM

- 18/05/2017 -
Adopció d'iniciatives legislatives que permetin a les entitats locals reinvertir el seu superavit i aplicar determinats ajustaments al càlcul de la regla de la despesa.

Proposta que presenten el grups PSM, PSOE, GxC i UPCM

1. Instar el Govern d'Espanya i als Grups Parlamentaris a què, per la via d'urgència, adoptin iniciatives legislatives que permetin a les Entitats Locals espanyoles reinvertí el seu superàvit sense haver de generar nous ingressos per la seva mateixa quantia en qualsevol iniciativa que considerin oportuna per a millorar la quantitat de la vida dels seus ciutadans, amb l'únic límit de no posar en risc la seva estabilitat pressupostaria. 2. Tenint en compte l'entrada en vigor dels Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2017, la Disposició addicional nonagèsima segona, haurà d'establir que el termini temporal per a poder realitzar la revisió del superàvit del 2016 en els termes assenyalats contempli els exercicis 2017 i 2018, tant en relació amb els compromisos de despesa com amb les execucions. Per tant, quedaria sense aplicació legal el conjunt del paràgraf segon de l'apartat 5 de la Disposició addicional setzena del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RD 2/2004, de 5 de març, pel que fa a la condició que la despesa executada dins l'any 2018, hagi d'estar compromesa dins l'any 2017, i així poder comprometre's i executar-se la despesa en els anys 2017 i 2018. 3. Instar al Govern d'Espanya i als Grups Parlamentaris a què es proposi la modificació en el sistema de càlcul de la regla de la despesa en el sentit d'incloure un ajustament per l'import de les obligacions reconegudes com a conseqüència d'incorporació de raonaments de crèdits per despeses compromeses en anys anteriors i finançades amb raonament de tresoreria per a despeses generals.

Tornar