· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Recollida i tractament de residus DEIXALLERIES: TARIFES

Regulació del règim de tarifes a aplicar - Xarxa de Deixalleries de Menorca

 


 RECOLLIDA DE PAPER I CARTÓ 

Tipus:

Paper i cartó

Lloc:
1. Contenidors blaus 
situats a la via pública. Dipositar-lo sempre dins el contenidor i ben plegat.
2. Deixalleria: sense cost.
3. Recollida comercial porta a porta: Per a fer ús d'aquest servei, el paper i el cartó han d'estar fermats o dintre d'una capsa, i plegats. Ni el paper ni el cartó no han d'estar mesclats amb altres tipus de residus. El material s'ha de deixar al portal del comerç.

Horari de recollida:
Temporada alta: de juny a setembre es recull 4 dies per setmana (dilluns, dimarts, dijous i divendres).
Temporada baixa: durant la resta de l'any es recull 2 dies per setmana (dimarts i dijous).
L'horari de recollida durant tots els mesos es de 14 a 18.30 h.
Plànol del recorregut

4. Grans generadors: Si teniu grans quantitats, sol·liciteu una recollida com a generador singular al 971 15 07 57.

Empresa:  

 971 15 07 57

 adm@cpmam.es


 ENVASOS DE PLÀSTIC, BRICS I LLAUNES

Tipus:
  • Envasos d’aigua, de llet, de iogurt, de detergent, etc.; brics de llet, de suc, de vi, etc.
  • Envasos d’alumini de conserves, de begudes, etc.
  • Bosses de plàstic, de paper d’alumini i safates de poliestirè (safates dels súpers). Dipositeu-hi els envasos buits, sense restes.


Lloc:
1. Contenidors grocs 
d' envasos situats a la via pública i a la Deixalleria (sense cost).
2. Recollida puntual: Si teniu grans quantitats d'envasos lleugers, sol·licitau-ne una recollida puntual al 971 15 07 57.
Empresa: 

 971 15 07 57

 adm@cpmam.es  VIDRE

Tipus: 
Bòtils, pots, flascons, etc. (no hi tireu ni bosses de plàstic, ni taps, ni bombetes, ni miralls, ni ceràmica, etc.)

Lloc:
1. Contenidors verds 
de vidre situats a la via pública i a la Deixalleria (sense cost).
2. Recollida comercial:
Establiments d'hostaleria i restauració del nucli antic, del port de Ciutadella i del port esportiu de Cala en Bosc (el Lago).
Els envasos de vidre s'han de recollir mitjançant el contenidor de 120 L subministrat als establiments, mai en bosses ni a granel.

Horari de recollida:
Temporada alta: durant el juliol i l’agost es recull 3 dies per setmana (dilluns, dimecres i divendres)
Temporada intermèdia: durant l’abril, el maig, el juny, el setembre i l’octubre es recull 2 dies per setmana (dilluns i divendres).
Temporada baixa: durant el gener, el febrer, el març, el novembre i el desembre es recull 1 dia per setmana (dilluns) en el nucli antic i el port de Ciutadella. Al port esportiu de Cala en Bosc (el Lago) no es realitza aquest servei.

En el nucli antic i el port de Ciutadella l'horari de recollida durant tots els mesos és a partir de les 8.30 h, mentre que la recollida al port esportiu de Cala en Bosc (el Lago) es realitza a partir de les 12 h (en aquesta hora el contenidor ja s'ha d'haver tret davant la façana de l'establiment).

Plànol del recorregut pel casc antic
Plànol del recorregut per Cala en Bosc
 
Empresa: 

 971 15 07 57 

 adm@cpmam.es PLÀSTIC AGRÍCOLA

Tipus:
Plàstic d'hivernacle, de microtúnels, plàstic encoixinat, plàstic d'embolicar bales, entre d'altres. 

Lloc:
El lloc de recollida ha de ser de fàcil accés: i els residus s'han de presentar lliures de fustes, canyes, ferros, herbes, cartons, terra, etc.
El contingut en terra no ha d'excedir del 5% i ha d'estar replegat en un munt. 

Sol·liciteu el servei de recollida de plàstic agrícola a MENORCA RECICLA al 971 15 05 57

Empresa: 

 971 15 07 57 

 adm@cpmam.es OLI VEGETAL

Lloc:
1. Particulars: Contenidors taronges d'oli situats a la via pública. Dipositeu l'oli dintre d'un envàs de plàstic tancat amb cura de no provocar vessaments.
2. Comunitat de veïns: S'instala un contenidor en una zona comuna, per anar-hi dipositant els bòtils plens. L'empresa adjudicatària s'encarrega de buidar i netejar el contenidor (SERVEI GRATUÏT). 
3. Restauració i hoteleria:

  • Canvien el recipient en cada visita. Deixen un bidó buit i net. 
  • Recollida periòdica: segons el ritme de treball.
  • Amb avís: si ha generat més oli de l'habitual.
  • Són gestors autoritzats.
(SERVEI GRATUÏT) 

Empresa: 


 C/ dels Industrials, 52 (POICI)

 971 38 10 78 
     669 863 397
     650 475 951

Altres gestors autoritzats: residus.caib.es
 
 


 VOLUMINOSOS

Tipus:
Matalassos, catifes, mobles, trastos vells i persianes, entre d'altres.

Lloc:
1. Recollida domiciliaria: Per sol·licitar el servei de recollida domiciliaria, telefonar al 971 48 08 17 i traieu els estris la nit abans.
2. Deixalleria: duu-los a la deixalleria.

971 48 08 17  RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (RDC)

Tipus:
Els residus de construcció i demolició són els que es generen en una obra de construcció i/o demolició. Aquests residus estan constituïts per materials ceràmics, formigó, pedra, grava, àrids, fusta, vidre, plàstic, metalls, guix, paper i altres. En cap cas, es poden depositar als contenidors de la via pública.

Lloc:
Particulars,
 dur els RDC a la deixalleria o als gestors autoritzats.
 
 La regulació dels residus de construcció i demolició distingueix:
Obra major
Els productors de RCD estan obligats a presentar a l'Ajuntament en el moment d'obtenir la llicència municipal: 
a) Un contracte formalitzat amb una planta de tractament de RCD autoritzada.
b) Un estudi de gestió de RCD, juntament amb el projecte.
Obra menor
Els RCD generats en una obra menor s'han de dur a la deixalleria, o bé a les plantes de tractament de RCD. RESIDUS D'APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS

Lloc:
1. Deixalleria: Els RAEE poden ser gestionats mitjançant les deixalleries.
2. Distribuïdor de l'aparell: el distribuïdor d'aquest aparells té l'obligació de recollir-los sense cost per al client.  TÈXTIL

Lloc:
1. Contenidos de la via pública / botigues de segona mà: El tèxtil que es pugui reutilitzar el podeu dipositar als contenidors de la via pública o a botigues de segona mà. 
2. Deixalleria: Quan ja no es pugui reutilitzar, el podeu portar a la deixalleria perquè sigui reciclat.

Empresa: 

 C/ Fusters 37 (POICI) 
     C/ Vila Juaneda, 7 (petites quantitats)  PODA

Tipus:
Els residus vegetals són els residus procedents dels treballs de jardineria i de poda de major dimensio i de tipus llenyós.

Lloc:
1. Deixalleria: Aquest tipus de residu el podeu dur a la deixalleria.
2. Recollida domiciliaria: Podeu sol·licitar-ne el servei de recollida domiciliària, prèvia cita al 971 48 08 17 sempre que siguin petits volums. S'ha de treure la nit abans, amb feixos manipulables i fermats.

 971 48 08 17
 

 PNEUMÀTICS

Lloc:
1. Deixalleria: La recollida d'aquest tipus de residus es fa a través de la deixalleria,
2. Tallers mecànics: A través dels tallers mecànics. 
3. Gestors autoritzats: També es poden entregar als gestors autoritzats.

 Cal assenyalar que, malgrat que el pneumàtic es troba adherit a la llanta metàl·lica de roda de vehicle, a la deixalleria s'hi han de dur el pneumàtic i la llanta per separat, i dipositar aquesta última en el contenidor de ferralla.
 RESIDUS AMB CARACTERÍSTIQUES DE PERILLOSITAT

Tipus:
Bateries, piles, fluorescents i llums de vapor de mercuri. Esprais, pintures, dissolvents i vernissos. Tòners i cartutxos d'impressió, radiografies i oli mineral. 

Lloc:
1. Deixalleria: Aquests residus els podeu dur a la deixalleria.
2. Gestor autoritzat: també a un gestor autoritzat. 

residus.caib.es MEDICAMENTS

Tipus:
Envasos i caixes de medicaments. 

Lloc:

Als punts SIGRE. N'hi ha a totes les farmàcies.     RESIDUS DOMÈSTICS MESCLA


Tipus: 
Són tots els residus que NO es poden dipositar als contenidors de recollida de paper i cartó, plàstic, vidre, oli vegetal i tampoc es poden dur a les deixalleries ni reutilizar-se, com els següents:
  • Matèria orgànica, pols, restes d'agranar, bolquers, compreses, fregalls, llosques, etc. 
Lloc:
Contenidors: Dipositar-los als contenidors ubicats al carrer, amb bosses tancades, de les 20.30 h. a les 22.00 h.
Tornar