Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Recollida i tractament de residus DEIXALLERIES: TARIFES

A la deixalleria el servei és gratuït per als usuaris particulars amb vehicle de capatitat igual a la d'un turisme. 
Les tarifes s'aplicaran als residus aportats pels usuaris comercials o industrials que s'hagin generat en qualsevol tipus de procés relacionat amb el desenvolupament d'activitats econòmiques, ja siguin industrials, comercials, de transport, d'obres, de serveis o altres. 
 RECOLLIDA DE PAPER I CARTÓ COMERCIAL 

Tipus:
Paper i cartó

Lloc: Contenidors blaus situats a la via pública i a la Deixalleria

Empresa:  

 Horari de recollida: Dimarts i dijous a la 13.55 h 

 971 15 07 57

 adm@cpmam.es

 Servei de Recollida porta a porta: Per a fer ús d'aquest servei, el paper i el cartó han d'estar fermats o dintre d'una capsa, i plegats. Ni el paper ni el cartó no han d'estar mesclats amb altres tipus de residus. El material s'ha de deixar al portal del comerç.

 Si teniu grans quantitats de cartó, sol·licitau-ne una recollida com a generador singular.

 ENVASOS DE PLÀSTIC, BRICS I LLAUNES

Tipus:

 

  • Envasos d’aigua, de llet, de iogurt, de detergent, etc.; brics de llet, de suc, de vi, etc.
  • Envasos d’alumini de conserves, de begudes, etc.
  • Bosses de plàstic, de paper d’alumini i safates de poliestirè (safates dels súpers).


Lloc: Contenidors grocs d' envasos situats a la via pública i a la Deixalleria

 Si teniu grans quantitats d'envasos lleugers, sol·licitau-ne una recollida puntual com a generador singular.

Empresa: 

 971 15 07 57

 adm@cpmam.es

 Si teniu grans quantitats d'envasos lleugers, sol·licitau-ne una recollida puntual com a generador singular.

 Dipositeu-hi els envasos buits, sense restes.


  VIDRE

Tipus: Bòtils, pots, flascons, etc. (no hi tireu ni bosses de plàstic, ni taps, ni bombetes, ni miralls, ni ceràmica, etc.)

Lloc: Contenidors verds de vidre situats a la via pública i a la Deixalleria
 
Empresa: 

 Horari de recollida: Dimecres matí a partir de les 8.30 h.

 971 15 07 57 

 adm@cpmam.es

 Sol·licitau-ne una recollida puntual com a generador singular.


 PLÀSTIC AGRÍCOLA

Tipus: Plàstic d'hivernacle, de microtúnels, plàstic encoixinat, plàstic d'embolicar bales, entre d'altres. 

Lloc: El lloc de recollida ha de ser de fàcil accés: i els residus s'han de presentar lliures de fustes, canyes, ferros, herbes, cartons, terra, etc.
 
 El contingut en terra no ha d'excedir del 5% i ha d'estar replegat en un munt. 

Empresa: 

 971 15 07 57 

 adm@cpmam.es

 El contingut en terra no ha d'excedir del 5% i ha d'estar replegat en un munt.


 OLI VEGETAL

Lloc: 
Comunitat de veïns
S'instala un contenidor en una zona comuna, per anar-hi dipositant els bòtils plens. L'empresa adjudicatària s'encarrega de buidar i netejar el contenidor (SERVEI GRATUÏT). 

Restauració i hoteleria 

  • Canviam el recipient en cada visita. Deixam un bidó buit i net. 
  • Recollida periòdica: segons el ritme de treball.
  • Amb avís: si ha generat més oli de l'habitual.
  • Són gestors autoritzats.
(SERVEI GRATUÏT) 

Empresa: 


 C/ dels Industrials, 52 (POICI)

 971 38 10 78 
     669 863 397
     650 475 951

Altres gestors autoritzats: residus.caib.es
 


 VOLUMINOSOS

Tipus: matalassos, catifes, mobles, trastos vells i persianes, entre d'altres.

 Horari de recollida: cada dimecres al matí. 

971 48 08 17 

 Sol·liciteu-ne el servei de recollida domiciliaria i traieu els estris la nit abans, o bé, duu-los a la deixalleria.  RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (RDC)

Tipus: Els residus de construcció i demolició són els que es generen en una obra de construcció i/o demolició. 
Aquests residus estan constituïts per materials ceràmics, formigó, pedra, grava, àrids, fusta, vidre, plàstic, metalls, guix, paper i altres.
 
 La regulació dels residus de construcció i demolició distingueix:

Obra major

Els productors de RCD estan obligats a presentar a l'Ajuntament en el moment d'obtenir la llicència municipal: 
a) Un contracte formalitzat amb una planta de tractament de RCD autoritzada.
b) Un estudi de gestió de RCD, juntament amb el projecte.

Obra menor
Els RCD generats en una obra menor s'han de dur a la deixalleria, o bé a les plantes de tractament de RCD. RESIDUS D'APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS

Els RAEE poden ser gestionats mitjançant les deixalleries; o bé el distribuïdor d'aquets aparells té l'obligació de recollir-los sense cost per al client.  TÈXTIL

Lloc: El tèxtil que es pugui reutilitzar el podeu dipositar als contenidors de la via pública o a botigues de segona mà. 

 Quan ja no es pugui reutilitzar, el podeu portar a la deixalleria perquè sigui reciclat.

Empresa: 

 C/ Fusters 37 (POICI) 
     C/ Vila Juaneda, 7 (petites quantitats) 

 Quan ja no es pugui reutilitzar, el podeu portar a la deixalleria perquè sigui reciclat.


 PODA

Tipus: Els residus vegetals són els residus procedents dels treballs de jardineria i de poda de major dimensio i de tipus llenyós.

Lloc: Aquest tipus de residu el podeu dur a la deixalleria, o bé podeu sol·licitar-ne el servei de recollida domiciliària. 

 Horari de recollida:
Cada dijous 

 971 48 08 17

  Hi ha que treue'l la nit abans.

 PNEUMÀTICS

Lloc: La recollida d'aquest tipus de residus es fa a través de la deixalleria, o bé a través dels tallers mecànics. 

 Cal assenyalar que, malgrat que el pneumàtic es troba adherit a la llanta metàl·lica de roda de vehicle, a la deixalleria s'hi han de dur el pneumàtic i la llanta per separat, i dipositar aquesta última en el contenidor de ferralla. També es poden entregar als gestors autoritzats.  RESIDUS AMB CARACTERÍSTIQUES DE PERILLOSITAT

Tipus: bateries, piles, fluorescents i llums de vapor de mercuri. Esprais, pintures, dissolvents i vernissos. Tòners i cartutxos d'impressió, radiografies i oli mineral. 

Lloc: Aquests residus els podeu dur a la deixalleria o bé  a un gestor autoritzat. 

residus.caib.es MEDICAMENTS

Tipus: Envasos i caixes de medicaments. 

Lloc: Als punts SIGRE. N'hi ha a totes les farmàcies.     RESIDUS DOMÈSTICS MESCLA


Tipus: Són tots els residus que NO es poden dipositar als contenidors de recollida de paper i cartó, plàstic, vidre, oli vegetal i tampoc es poden dur a les deixalleries ni reutilizar-se, com els següents.
  • Matèria orgànica, pols, restes d'agranar, bolquers, compreses, fregalls, llosques, etc. 
Tornar