Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 8 d'abril al 7 de maig
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Proposta d'alcaldia sobre el reglament agrupació local de voluntaris de protecció civil de Ciutadella de Menorca

- 15/07/2017 -
1. Aprovar inicialment el Reglament de l'Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil de Ciutadella de Menorca, tal com s'ha presentat i consta a l'expedient. (...)

Proposta d'alcaldia sobre el reglament agrupació local de voluntaris de protecció civil de Ciutadella de Menorca

1. Aprovar inicialment el Reglament de l'Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil de Ciutadella de Menorca, tal com s'ha presentat i consta a l'expedient.2. Sotmetre aquest acord al tràmit d'informació pública, per tal que durant el termini de trenta dies a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci en el BOIB, es puguin presentar al.legacions per part de qualsevol ciutadà.3. Concedir l'audiència a l'Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil de Ciutadella de Menorca i comunicar aquest acord a l'Institud Balear de la Dona per tal que emeti el corresponent informe.

Tornar