· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Avís legal i política de protecció de dades

Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat de l'Ajuntament, d’algun organisme vinculat a aquesta administració insular o de tercers que han autoritzat l’ús d’aquests continguts a l'Ajuntament.

Els continguts d’aquest web poden ser reproduïts sempre que se n'esmenti la font, excepte en els casos en què s’indiqui una altra cosa. Quan sigui necessària una autorització prèvia per a la reproducció o l’ús de dades textuals o d’altre tipus (imatges, sons, etc), aquesta autorització cancel·larà l’autorització general abans esmentada i n'establirà les possibles restriccions d’ús.

Únicament n'està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació d’aquest web ni dels seus continguts.

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i del contingut.

La informació obtinguda a través d’aquest web té caràcter merament informatiu, sense que se'n pugui derivar, en cap cas, efecte jurídic vinculant.

En qualsevol cas, la informació i els continguts d’aquest web no poden ser al·legats en processos contradictoris amb l’Administració pública, i l'Ajuntament no n'assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que es puguin produir entre els documents impresos de l’administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

L'Ajuntament no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta administració.

L'Ajuntament no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

Política sobre la gestió de dades de caràcter personal

En aquest portal web i en altres serveis telemàtics que empra l' Ajuntament pot haver-hi apartats que requereixen la introducció de dades de caràcter personal als usuaris (tràmits, formulari de contacte, etc.) per tal de poder prestar els serveis corresponents.

L’Ajuntament de Ciutadella garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures tècniques i organitzatives que garanteixen la seguretat d’aquestes dades.

Així mateix, garanteix que aquestes dades són utilitzades únicament i exclusiva per a l’exercici de les funcions pròpies de l’Administració en l’àmbit de les seves competències.

Política de privacitat

1. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

L'Ajuntament informa els usuaris sobre els punts establerts a l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), relatius al tractament de les dades recollides en aquest lloc web:

El tractament de les dades personals, recollides a través de formularis del lloc web, tenen com a finalitat el tractament de la relació que en el seu cas s’estableixi amb l’usuari, així com el desenvolupament de les tasques d’informació i altres activitats pròpies de l'Ajuntament de Ciutadella. La finalitat del tractament i altra informació destinada al compliment de l’article 5 de la LOPD s’indicarà a l’avís de protecció de dades establert a cadascun dels formularis establerts.

La informació de caràcter personal que pugui ser enviada mitjançant missatges de correu electrònic, formularis i altres serveis telemàtics de contacte disponibles serà incorporada en un fitxer titularitat de l’Ajuntament, amb la finalitat de gestionar la petició d’informació, queixa o suggeriment o tràmit administratiu realitzat mitjançant aquest mitjà.

L’Ajuntament ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives, així com els nivells de seguretat exigits legalment d’acord amb el que disposen la LOPD i les normes que la desenvolupen.

Els titulars de les dades podran exercir els drets d’accés, de rectificació, cancel·lació i d'oposició en els termes previstos a la citada llei, enviant un escrit a:

Ajuntament de Ciutadella – SERVEI DE DEFENSA DE LA CIUTADANIA
Plaça des Born, 15
07760 Ciutadella de Menorca
 
o al correu electrònic: comunicacio@ajciutadella.org

IMATGES DEL WEB

L’Ajuntament, a través del seu lloc web, ofereix informació sobre esdeveniments, activitats, etc. que suposen la participació de la ciutadania. En determinades ocasions, la informació facilitada s’acompanya de fotografies i vídeos on es poden visualitzar persones identificades o identificables que, formant part de la divulgació de la notícia o de l'esdeveniment, no es difonen de manera intencionada.

En cas que l’usuari es reconegui en alguna d’aquestes fotografies i no desitgi aparèixer-hi, ens ho pot comunicar mitjançant l’adreça web: comunicacio@ajciutadella.org , adjuntant còpia del document acreditatiu de la seva identitat, i referenciant l’apartat del lloc web on es troba la imatge o el vídeo on apareix.
Tornar