· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Avís legal

L'Ajuntament de Ciutadella manté aquest portal web amb l'objectiu de facilitar l'accés a informació institucional actualitzada i exacta. Es treballa perquè aquesta informació estigui sempre actualitzada. No obstant, no es pot garantir la inexistència d'errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

Titularitat de la pàgina web

Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born 15, 07760, Ciutadella de Menorca
(+34) 971 38 10 50
http://www.ajciutadella.org/
CIF: P0701500A

Garanties i responsabilitats

L'accés a la web municipal de l'Ajuntament de Ciutadella suposa l'acceptació expressa de les polítiques d'aquesta i el compromís de no realitzar cap acte que pugui infringir la llei o les condicions establertes, el que podrà comportar en el seu cas les corresponents responsabilitats legals.

L’Ajuntament de Ciutadella es reserva el dret a efectuar en qualsevol moment modificacions i/o actuacions de la informació continguda a la web, de la seva configuració, presentació o de les condicions legals. Així mateix, no es pot garantir la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la web o al seu contingut ni de possibles errors tècnics que es produeixin durant la connexió a Internet. Així com tampoc de possibles danys que es poguessin derivar d'interferències, omissions o virus informàtics motivats per causes alienes al titular de la web.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

Els continguts d’aquesta web poden ser reproduïts sempre que se n'esmenti la font, excepte en els casos en què s’indiqui una altra cosa. Quan sigui necessària una autorització prèvia per a la reproducció o l’ús de dades textuals o d’altre tipus (imatges, sons, etc), aquesta autorització cancel·larà l’autorització general abans esmentada i n'establirà les possibles restriccions d’ús.

Únicament n'està autoritzat l’ús personal no comercial.

No està permesa la modificació d’aquest web ni dels seus continguts.

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i del contingut.

La informació obtinguda a través d’aquesta web té caràcter merament informatiu, sense que se'n pugui derivar, en cap cas, efecte jurídic vinculant.

En qualsevol cas, la informació i els continguts d’aquesta web no poden ser al·legats en processos contradictoris amb l’Administració pública i l'Ajuntament de Ciutadella no n'assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que es puguin produir entre els documents impresos de l’administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

L'Ajuntament de Ciutadella no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta administració.
L’Ajuntament de Ciutadella s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

L’Ajuntament de Ciutadella és present a diferents xarxes socials i plataformes, per la qual cosa quan accediu a qualsevol d'aquestes o altres xarxes heu de tenir en compte que les condicions d'ús aplicables són les que cada plataforma té establertes, les quals no estan determinades per l'Ajuntament de Ciutadella.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta web pot allotjar continguts protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial. Tots els continguts citats (textos, audiovisuals, codi, dissenys, logos, marques, entre d’altres) són de propietat del titular de la web.

Qualsevol ús no autoritzat d'aquests continguts podrà ser considerat un incompliment dels drets de propietat intel·lectual o industrial i podrà comportar, en el seu cas, les corresponents responsabilitats legals.

La simple navegació o ús de la web o dels seus serveis no atorga en cap cas llicència o cessió parcial o total sobre els drets citats i queda expressament prohibida qualsevol transmissió, reproducció, distribució, comunicació pública o transformació total o parcial dels mateixos sense previ consentiment dels titulars.

 

Protecció de dades

Marc legislatiu

El model de gestió de la privacitat i la protecció de dades de l’Ajuntament de Ciutadella es fonamenta en el marc jurídic següent:
 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

 
caption
Responsable Ajuntament de Ciutadella
NIF P0701500A
Adreça postal Plaça des Born, 15
Codi postal 07760 Ciutadella de Menorca, Illes Balears
Adreça electrònica http://www.ajciutadella.org/
Telèfon 971 38 10 50
Exercici dels drets en matèria de protecció de dades personals

La normativa reconeix uns drets que permeten a les persones exercir un control efectiu sobre les seves dades. Aquests drets només poden ser exercits per la persona interessada o per la persona representant degudament acreditada (en el cas de menors de 14 anys, persones amb discapacitat, persones més grans de 14 anys si la llei ho exigeix, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi). En el cas d'una persona difunta, el dret de supressió pot ser exercit pels familiars davant els òrgans responsables dels fitxers que continguin dades d'aquesta persona.

Quin són els meus drets?

 
caption
DRET DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS FORMULARIS
Accés (article 15 del RGPD) Permet obtenir la confirmació de si existeix o no un tractament de dades. En cas afirmatiu, la persona interessada té dret a accedir a la relació de dades que es tracten, la seva tipologia, finalitat, procedència, cessions realitzades i previstes (si escau) i caducitat. En cas de sol·licitar accés a imatges de videocàmeres, cal adjuntar una fotografia o imatge de la persona afectada i especificar el següent: adreça de les videocàmeres, data i franja horària (fracció de mitja hora). Formulari Dret Accés
Rectificació (article 16 del RGPD) Permet la correcció de dades inexactes o completar les dades incompletes. Caldrà aportar la documentació que justifiqui la rectificació de dades demanada. Formulari Dret Rectificació
Cancel·lació/supressió (dret a l’oblit) (article 17 del RGPD) Permet obtenir la supressió de les dades que afecten a la persona interessada. En cas d’estimació, la dada quedaria bloquejada (solament a disposició de possibles reclamacions) i s’esborraria quan es complissin els terminis legals de prescripció. Formulari Dret Supressió
Limitació (article 18 del RGPD) Permet emprar les dades només per a reclamacions o protecció de drets d’altri, mentre es verifica l’exactitud de les dades o la licitud del seu ús. Caldrà acreditar els motius d’acord amb el que estableix el RGPD. Formulari Dret Limitació
Portabilitat (article 20 del RGPD) Permet rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable Caldrà que es compleixen els requisits següents:
- El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.
- El tractament es fa per mitjans automatitzats.
Inclou el dret que les dades es transmetin directament de responsable a responsable, si és tècnicament possible.
No es pot exercir aquest dret, quan el tractament es fonamenta en el compliment d’una missió d’interès públic o inherent a l’exercici del poder públic.
Formulari Dret Portabilitat
Oposició (article 21 del RGPD) Permet demanar a l’Administració que es deixi d’emprar una dada determinada per a un tractament concret. Aquest exercici de dret ha d’estar motivat de manera adient, tret que l’habilitació legal del tractament sigui exclusivament el consentiment del/la ciutadà/ana. Formulari Dret Oposició
Procediment

Podeu exercir els vostres drets de forma gratuïta adjuntant el model específic de sol·licitud degudament emplenat i de la següent forma:
 
  • Telemàticament mitjançant Registre d’entrada a través de la Carpeta ciutadana de l’Ajuntament de Ciutadella
     
  • Presencialment mitjançant Registre d’entrada a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Ciutadella o bé pels mitjans que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques («LPACAP») i caldrà acreditar-ne la identitat de la persona interessada.
D'acord amb l'article 14 de la LPACAP relatiu als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’Administració Pública, caldrà que presentin la seva sol·licitud mitjançant Registre d’entrada a través de la Carpeta ciutadana de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Per a la resolució d'aquests drets, us informem que, en compliment de l'article 28.2 de la LPACAP, aquesta Administració haurà de verificar les dades sol·licitades i que obren en poder d'altres Administracions Públiques o altres òrgans gestors d'aquesta Administració, tret que manifesteu la vostra oposició expressa.

Termini

L’Ajuntament de Ciutadella us informarà sobre les actuacions derivades de la vostra petició en el termini d’UN (1) mes. En cas de peticions especialment complexes, el termini es pot ampliar DOS (2) mesos més i fins a un màxim de TRES (3) mesos. En aquest cas, la persona interessada rebrà una notificació prèvia amb les causes que justifiquen l’allargament del termini.

Una vegada transcorregut aquest termini sense que de manera expressa es respongui a la vostra petició o, no hagueu obtingut una resposta adequada o conforme al que la legislació vigent reconeix, teniu la possibilitat de presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades com a autoritat de control nacional.

Contacte amb el Delegat de protecció de dades

El Delegat de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar perquè l’Ajuntament de Ciutadella compleixi correctament la normativa en matèria de protecció de dades.

Aquesta figura es troba regulada en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell («RGPD»), de 27 d'abril de 2016 i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals.

L’Ajuntament de Ciutadella ha designat un Delegat de protecció de dades d’acord amb el que estableixen els articles 37, 38 i 39 del RGPD.

Si teniu dubtes sobre com s’aplica la normativa de protecció de dades a l’Ajuntament de Ciutadella, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, que us respondrà el més aviat possible.

 
caption
Dades de contacte del Delegat de protecció de dades
Adreça postal Plaça des Born, 15
Codi postal 07760 Ciutadella de Menorca, Illes Balears
Correu electrònic dpd@ajciutadella.org
Recordeu, però, que l’exercici de drets de protecció de dades l’heu de fer conforme l’apartat d’«Exercici de drets en matèria de protecció de dades» d’aquesta mateixa política de privacitat.

Aquest canal només està habilitat per a qüestions vinculades a la protecció de dades personals i no a altres consultes sobre procediments i obligacions de caràcter administratiu. 
Tornar