· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Ciutadella

 Dilluns de 19 a 20 h

Ubicació
Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil
C/ Mallorca amb el Passatge Sindicat
07760 Ciutadella de Menorca

647348310

 agrupaciopc@ajciutadella.org


Els ajuntaments i els batlles tenen atribuïdes competències en matèria de Protecció Civil, tenint facultats per a realitzar activitats diverses per a la protecció de persones i béns en situacions d'emergència.

Protecció Civil és el servei públic que protegeix a les persones i els béns garantint una resposta adequada davant els diferents tipus d'emergències i catàstrofes originades per causes naturals o derivades de l'acció humana, sigui accidental o intencionada.

Així mateix està determinat el deure i el dret dels ciutadans a participar activament en les tasques mencionades anteriorment. Per articular-ne les oportunitats de col·laboració dels ciutadans, individualment considerats, amb la Protecció Civil Municipal, es regula mitjançant un reglament, la creació, organització i funcionament d'una Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil, que integrats en l'esquema organitzatiu de la planificació i gestió d'emergències de l'Ajuntament puguin realitzar les tasques de prevenció de riscos i intervenció en la protecció i auxili en els casos d'emergència que puguin produir-se.

Cal remarcar que a l'illa l'exercici d'aquestes competències ha de dur-se a terme a través del Pla d'Emergència Territorial de Menorca (Pla TERME) que estructura, coordina i organitza els mitjans i recursos existents a la localitat per a fer front als riscos previsibles, mitjançant la Junta Local de Protecció Civil.

 
Tornar