Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Moció que presenta es grup municipal des Partit Popular en relació a ses inversions i manteniment a ses urbanitzacions de Ciutadella

- 21/09/2017 -
 1. Instar a s'equip de govern a millorar es manteniment que es duu a terme a ses diferents urbanitzacions de Ciutadella...

2. Instar a s'equip de govern a incloure als pressuposts de 2018 partides pressupostàries per dur a terme diverses inversions..

3. Instar a s'equip de govern a cercar finançament, negociar i firmar convenis amb altres administracions...Moció que presenta es grup municipal des Partit Popular en relació a ses inversions i manteniment a ses urbanitzacions de Ciutadella

 

Tornar