Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Normativa i recomanacions

DE CARÀCTER GENERAL

 1. La persona usuària de les instal·lacions esportives municipals es COMPROMET a emprar les instal·lacions correctament i a cuidar l'equipament i el material, per evitar-ne desperfectes o accidents derivats d'un ús incorrecte. 
 2. Per accedir a les instal·lacions esportives municipals, les persones usuàries estan obligades a deixar el carnet d'abonat o cursetista a la consergeria. Se'ls retornarà quan surtin de la instal·lació. 
 3. La persona usuària de les instal·lacions esportives municipals està obligada a vestir correctament, amb la vestimenta esportiva adequada a les necessitats de l'activitat, i a observar les mesures normals d'higiene, de moralitat i de neteja.
 4. Es recomana l'ús de les dutxes després d'haver realitzat alguna activitat física.
 5. L'Ajuntament sancionarà amb el màxim rigor els actes vandàlics contra la instal·lació, els materials, l'equipament,  la decoració, etc. L'Ajuntament mateix podrà donar de baixa la persona usuària causant dels mals, sense perjudici d'adoptar les mesures legals que fossin oportunes, en cas necessari.
 6. Es prega a totes les persones usuàries que observin comportaments inadequats d'altres persones, que es dirigesquin al personal de la instal·lació i que denunciïn els fets. Així, tots aconseguirem un millor nivell de seguretat, de benestar i de manteniment de les instal·lacions. 
 7. Es recomana l'ús dels armariets en aquelles isntal·lacions on n'hi hagi. Quant a les instal·lacions que no disposen d'armariets, l'Ajuntament no es fa responsable dels objectes que les persones puguin deixar als vestidors. 
 8. No estarà permesa l'entrada als vestidors fins 10 minuts abans de l'hora que els correspon per a l'inici de l'activitat. 
 9. No és permès fumar, menjar o dur begudes als vestidors ni a les pistes o piscines.

DE LA PISCINA
 1. Totes les persones usuàries de l'aigua hauran d'accedir a la zona de piscina (platja) amb sabatilles adequades (xancletes).
 2. És obligatori l'ús de gorreta de nedar i es recomana l'ús d'ulleres protectores.
 3. És obligatori dutxar-se abans i després del bany.
 4. Les persones abonades o cursetistes respectaran sempre els espais assignats per a cada modalitat. S'haurà de nedar sempre per la banda dreta del carrer i s'haurà de girar en el sentit dreta-esquerra.
 5. No es permet la pràctica de jocs que puguin molestar les altres persones usuàries, que comporti risc de caigudes o d'accidents: jocs amb pilota, empènyer-se, córrer per zones humides, tirar-se des de zones no apropiades, etc. 
 6. La Direcció de la piscina oferirà a les persones usuàries i abonades la informació anticipada sobre els calendaris de competicions i les dates en que sigui necessari modificar o anul·lar el programa d'activitats o l'accés a les instal·lacions. 
 7. El/la monitor/a és el/la responsable de tot el seu alumnat durant el temps d'activitat dins la zona de "platja" i "vas" de la piscina. 
 8. Les persones usuàries menors de 14 anys han d'anar sempre acompanyades d'una persona adulta. Es considera que una persona adulta es pot fer responsable d'un màxim de 4 fillets/es.

SEGURETAT

L'activitat esportiva i recreativa ha d'adoptar sempre plaer, mai un perill. Per aquest motiu us aconsellam tenir en compte les instruccions següents: 
 1. Exemples d'activitats que NO s'han de realitzar: a) Manipular comandaments elèctrics, cables, interruptors, etc. quan aneu banyats i descalços. En cas necessari avisau la persona encarregada o el/la professor/a. b) Salts o exercicis perillosos sobre el material sense la deguda protecció i sense la vigilància del de la monitor/a responsable. c) Córrer i saltar en les zones humides (platja, dutxes i vestidors). d) En general, totes aquelles activitats que puguin resultar potencialment perilloses per a un/a mateix/a o per a terceres persones i, especialment, sene la presència i la vigilància del de la professor/a responsable.
 2. En cas de produir-se un accident o lesió durant el desenvolupament de les activitats, la persona usuària s'haurà de dirigir en primera instància al/la socorrista; i en cas que requeresqui l'assitència d'un professional mèdic se l'haurà de traslladar a una clínica concertada.
 3. No s'hauran de deixar objectes de valor ni diners en els vestidors per evitar pèrdues. La Direcció no se'n fa responsable si s'incompleix aquesta norma.
 4. Quant als armariets, per raó de seguretat i d'higiene, serà obligatori deixar-los lliures després d'haver finalitzat l'activitat.

RECOMANACIONS

 1. S'aconsella a les persones usuàries de les instal·lacions esportives municipals que es facin un reconeixement mèdic. Per aquest motiu, l'Ajuntament us ofereix la possibilitat de realitzar una revisió medicoesportiva al Gabinet de Medicina Esportiva depenent del Consell Insular de Menorca, que està ubicat al Pavelló Municipal d'Esports. 
 2. Aquesta revisió medicoesportiva és especialment necessària en els següents casos: a) Quan la persona usuària ha estat més d'un any inactiva o realitzant una activitat sedentària. Si es troba freqüentment cansada o ha sofert vòmits. b) Quan hi ha alteracions de la tensió arterial. Si s'ha notat dolors punxants en el pit. c) Si no pot pujar dos pisos per les escales sense experimentar ofegament o palpitacions accelerades. d) Si té un excés de pes. 
 3. En tot cas, es recomana començar  l'activitat de forma progressiva, sense excedir-se en l'esforç físic durant el primer mes i anar-lo augmentant progressivament, d'acord amb els consells de el/la metge/ssa i professor/a.
 4. Es recomana deixar de fumar, moderar el consum de begudes alcohòliques i procurar fer una alimentació sana.
 5. Cal evitar realitzar exercici després de menjar o  beure alcohol de forma abundand. 
 6. No s'ha d'iniciar cap activitat física sense estar segurs de no patir malalties congènites o adquirides que incapacitin per l'esforç físic. En tot cas, la persona usuària es responsabilitza dels possibles accidents produïts per aquest motiu. 
 7. Si practicau un esport de competició comprovau a la vostra federació o club el tipus de reconeixement medicoesportiu que s'exigeix.

SUGGERIMENTS

Qualsevol persona que vulgui formular algun suggeriment per escrit disposarà de fulls impresos per a aquesta circumstància a la Consergeria de la Piscina o Pavelló Municipal d'Esports.

Seran motius de baixa forçosa 
 1. La utilització del carnet d'usuari per una altra persona que no sigui el titular.
 2. L'impagament d'una quota.
 3. L'incompliment de les normes bàsiques d'higiene.
 4. L'ús inadequat o maltractament de les instal·lacions i equipaments.
 5. La falta de respecte vers l'alumnat o personal de la instal·lació.
 6. Incomplir la present normativa. 

INCOMPLIMENT DE LES NORMES

L'incompliment de les normes pot motivar baixa definitiva de la persona usuària.

IMPREVISTOS

La Direcció es reserva el dret a modificar o suprimir qualsevol de les activitats, serveis o horaris si les circunstàncies així ho aconsellen.
L'alteració de calendari i horaris per causes imprevistes no donarà dret a cap tipus de compensació o devolució. 
La Direcció de la Piscina resoldran, segons llur criteri i després d'escoltar les parts afectades, qualsevol qüestió no contemplada en aquestes normes. 
 
Tornar