· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Comissió Municipal d'Entitats Socials

Data de constitució                
Any 2009

Comissions de feina
No

Marc normatiu

Periodicitat reunions
Trimestral

Contacte    Definició i naturalesa

Òrgan de caràcter deliberant i consultiu, destinat a coordinar, assessorar i impulsar la participació d’associacions i entitats de serveis socials amb relació a les funcions que té atribuïdes l’Ajuntament de Ciutadella en matèria de serveis socials com un dels elements necessaris per a assolir l’equilibri social, i convertir-se en un suport clau per a la ciutat per a la planificació de les polítiques socials a curt, mitjà i llarg terminis.


  Objectiu

1. Assessorar l’Àrea de Serveis Socials sobre les necessitats existents a les entitats socials del municipi de Ciutadella.
2. Assessorar l’Àrea de Serveis Socials sobre la planificació a curt, mitjà i llargs terminis d’equipaments, de recursos i serveis de caire social.
3. Informar l’Àrea de Serveis Socials sobre els projectes i les actuacions que les entitats duen a terme.
4. Coordinar les actuacions de caràcter públic de les diferents entitats socials.
5. Proposar les actuacions que considerin adients per a la millora del treball de les entitats socials.
6. Fomentar la participació ciutadana i el voluntariat en l’àmbit social, especialment la solidaritat i les relacions socials amb persones que es troben en situacions d’especial necessitat.
7. Informar el Consell Municipal d’Acció Social dels temes tractats, de les propostes plantejades i dels acords presos als membres del qual es farà arribar les actes de les reunions d’aquesta comissió.


  Funcionament

El secretari, per ordre de la presidència, convoca les sessions amb un mínim de 72 hores d’antelació. A la convocatòria s’inclou l’ordre del dia que fixa la presidència.

  Composició

-Presidència: regidor de Serveis Socials.
-Vicepresidència: regidor de l’equip de govern.
-Director de Serveis Socials
-Tècnic de Serveis Socials.
-Vocals:
a) Un representant de la Fundació de Persones amb Discapacitat.
b) Un representant de Càritas de Ciutadella.
c) Un representant de Creu Roja.
d) Un representant de l’AECC.
e) Un representant d’AFAM.
f) Un representant de l’ONCE.
-Un regidor de cada partit de l’oposició.
-El secretari, càrrec que recau en l’auxiliar administratiu de Serveis Socials.
Tornar