· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Comissió Municipal d'Acció Social

Data de constitució                

Comissions de feina
No

Marc normatiu
Estatuts del Consell Municipal d’Acció Social.

Periodicitat reunions
El Consell es reunirà ordinàriament una vegada per trimestre, o bé sempre que ho consideri oportú la presidència i extraordinàriament quan un col·lectiu ho demani.

Contacte    Definició i naturalesa

Màxim òrgan consultiu i assessor, que té com a finalitat la participació ciutadana i com a principal funció promoure el treball conjunt entre l’Administració i els ciutadans en matèria de benestar social. No té un caràcter decisori. Les propostes que es tracten han de ser elevades als òrgans municipals corresponents.  Objectiu

1. Detectar necessitats de la població de Ciutadella dins dels diferents sectors d’atenció.
2. Proposar la creació de recursos, serveis i/o activitats per tal de cobrir totalment o parcialment les necessitats detectades.
3. Crear comissions de feina actives i permanents entre els seus membres.
4. Elaborar projectes, tríptics, documents que ampliïn la informació quant a les necessitats i que proposin millores de canvi.
5. Debatre i cercar solucions a les dificultats plantejades.
6. Ajudar en la determinació i concreció dels criteris de subvencions a les entitats, als grups i a les associacions que facin feina dins l’àmbit dels serveis socials.


  Funcionament

Les convocatòries seran confeccionades per la presidència, amb un mínim de 10 dies hàbils d’antelació per a les sessions ordinàries, i amb un mínim de 5 dies hàbils per a les extraordinàries.


  Composició

Formaran part del Consell Municipal d’Acció Social totes aquelles entitats, els grups i les associacions privades sense ànim de lucre que col·laborin i/o treballin en qualsevol activitat relacionada en el camp del benestar social, mitjançant els representants que s’elegeixin.

a) La presidència, que ostentarà el batle o el regidor en qui delegui.
b) Tres regidors de l’equip de govern.
c) Un regidor de cada partit de l’oposició.
d) Un tècnic dels Serveis Socials Municipals.
e) Un representant dels grups, les associacions i entitats que treballin en el camp del benestar social i que estiguin formalment constituïts.
f) Un representant dels altres consells municipals.

La corporació municipal destinarà un funcionari per realitzar les funcions de secretari del Consell Municipal d’Acció Social.
Tornar