· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Comissió Municipal de Persones Grans

Data de constitució                
Any 2009

Comissions de feina
No

Marc normatiu
Reglament de funcionament de la Comissió de Persones Grans, BOIB núm. 183 del 17-12-2009.

Periodicitat reunions
Trimestral

Contacte    Definició i naturalesa

Òrgan de caràcter deliberant i consultiu, destinat a facilitar i integrar la participació d’associacions i entitats, així com d’altres organismes públics amb serveis al municipi que treballen amb i per a les persones grans, i convertir-se en un suport clau per a l’administració local per a la planificació de les polítiques socials destinades a les persones grans de la ciutat, amb relació a les funcions que té atribuïdes l’Ajuntament.

  Objectiu

1. Assessorar els serveis socials sobre les necessitats existents a les entitats i associacions de persones grans de Ciutadella.
2. Assessorar els serveis socials sobre la planificació a curt, mitjà i llarg terminis d’equipaments, recursos i serveis de caire sociosanitari destinats a persones grans.
3. Informar els diferents membres de la Comissió sobre els projectes i les actuacions que es duen a terme per a les persones grans.
4. Coordinar les actuacions de caràcter públic de les diferents entitats socials.
5. Proposar les actuacions que considerin adients per a la millora del treball de les associacions, les entitats i d’altres organismes públics.
6. Fomentar la participació ciutadana i el voluntariat social.
7. Informar el Consell d’Acció Social sobre els temes treballats.  Funcionament

El secretari, per ordre de la presidència, convoca les sessions amb un mínim de 72 hores d’antelació. A la convocatòria s’inclou l’ordre del dia que fixa la presidència.

  Composició

-Presidència: regidor de Serveis Socials
-Vicepresidència: regidor de l’equip de govern.
-Director de Serveis Socials.
-Tècnic de Serveis Socials.
-Vocals:
a) Representant de l’Ass. Democràtica de Jubilats i Pensionistes.
b) Representant de l’Ass. de Jubilats i Pensionistes de l’Esplai.
c) Representant de Vida Creixent.
d) Representant de l’Ass. de Familiars de la Residència Geriàtrica.
e) Tècnic de Sta. Rita.
f) Tècnic de la Residència Geriàtrica Municipal.
-Un regidor de cada partit de l’oposició.
-Secretari, càrrec que recau en l’auxiliar administratiu de Serveis Socials.
Tornar