· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Comissió Municipal de Patrimoni Històric de Ciutadella de Menorca

Data de constitució                
El 17 de setembre de 2009 i a l’inici de cada legislatura

Comissions de feina
No

Marc normatiu
Reglament de la Comissió Municipal de Patrimoni Històric de Ciutadella de Menorca, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament del 14-05-2009 i definitivament pel Ple de l’Ajuntament del 23-07-2009.
(BOIB núm. 120 del 18-08-2009)

Periodicitat reunions
Un mínim de 6 vegades a l’any (article 6 del seu reglament: BOIB núm.120 del 18-08-2009)

Contacte
Secretari Joan Mascaró Mascaró
Telf: 971484154
E-mail: cultura@ajciutadella.org


    Definició i naturalesa

La Comissió Municipal de Patrimoni Històric de Ciutadella és un òrgan assessor i de participació de l’Administració municipal, en coordinació amb l’òrgan competent en matèria de patrimoni històric del Consell Insular de Menorca, en matèria de gestió i protecció del patrimoni històric del terme municipal de Ciutadella, i es crea emparada en l’article 7 de la Llei orgànica 16/1985, del patrimoni històric espanyol, i de l’article 93 de la Llei 12/1998, del patrimoni històric de les Illes Balears.


  Objectiu

Promoure una ciutadania activa, crítica, responsable i oberta a la diversitat.
1. Assessorar la Regidoria de Projecte de Ciutat sobre les necessitats existents a les AV del municipi de Ciutadella.
2. Fomentar la participació de les associacions de vesins en el disseny de la ciutat.
3. Establir espais de comunicació estables i periòdics.
4. Detectar necessitats específiques de cada zona/barri en l’àmbit urbanístic, social, educatiu, ambiental, cultural, esportiu, etc, per tal de tenir una visió més global de les necessitats de Ciutadella.
5. Coordinar les actuacions impulsades per les diferents regidories amb l’AV pertinent.
6.Treballar des de la transversalitat i amb tots els agents implicats qualsevol actuació que s’executa a la barriada.


  Funcionament

L’àmbit d’actuació i el caràcter de la Comissió Municipal de Patrimoni Històric tindrà el funcionament següent:
1. Redactarà informes referents a qüestions de patrimoni històric o cultural que afectin qualsevol element o bé de titularitat de l’Administració pública situat en el terme municipal de Ciutadella, especialment quan aquests elements puguin ser afectats per obres.
2. Amb caràcter específic, la Comissió proposarà la catalogació, l’augment de grau de protecció o declaració de BIC d’aquells béns i edificis de titularitat pública ubicats en el terme municipal de Ciutadella que mereixin especial atenció o salvaguarda.
3. Si algun membre de la Comissió detecta alguna irregularitat en una obra privada, podrà sol·licitar al la president de la Comissió que elevi una petició a l’Àrea d’Urbanisme per tal de poder informar aquesta obra concreta.
4. Si es confirma la irregularitat, s’obrirà, d’ofici, un expedient disciplinari segons la legislació vigent.
5. Els informes de la Comissió Municipal de Patrimoni tindran caràcter previ, preceptiu i no vinculant, i hauran de ser incorporats necessàriament als expedients de concessió de llicències referides a l’article 1 d’aquest reglament.

  Composició

La Comissió Municipal de Patrimoni Històric estarà formada per:
- L’alcalde de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, que delegarà en el regidor de Cultura o d’Urbanisme, indistintament.
- El regidor d’Urbanisme.
- El regidor de Cultura.
- Un regidor de l’oposició.
- Un tècnic de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament (ha de ser personal funcionari o laboral de l’Ajuntament mateix).
- Un tècnic en patrimoni històric o arqueòleg de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament (ha de ser personal funcionari o laboral de l’Ajuntament mateix).
- Un tècnic del Servei de Patrimoni Històric del CIM (ha de ser personal funcionari o laboral del CIM).
- Un representant del Col·legi d’Arquitectes de Menorca, amb preferència que treballi en el terme municipal.
- Un representant del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Menorca.
- Un representant del Bisbat de Menorca.
- Un representant de l’associació de veïns del centre històric Ciutadella Vella.
- Un representant de l’associació de comerciants Ciutadella Antiga.
- Un representat de la Societat Historicoarqueològica Martí i Bella.
Tornar