· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Consell Escolar Municipal

Data de constitució                
14/04/05

Comissions de feina
No

Marc normatiu
BOIB Num.78 21-05-2005 173

Periodicitat reunions
El Consell Escolar Municipal celebrarà, com a mínim, tres reunions
plenàries anuals, una cada quadrimestre de l’any, coincidint amb els períodes lectius.

Contacte


    Definició i naturalesa

El Consell Escolar Municipal és l’organisme de consulta i de participació
dels sectors afectats en la programació de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit municipal.


  Objectiu

Esdevenir un espai de debat, consulta i elaboració de propostes en referència a l’àmbit educatiu i/o escolar del municipi.


  Funcionament

1.- El Consell Escolar Municipal, tant pel que fa als seus òrgans unipersonals com pel que fa al funcionament, es regiran per aquest reglament i per les normes vigents en matèria de procediment administratiu sobre òrgans col·legiats. Aquest reglament serà presentat a l.- Ajuntament, a l’efecte de control de legalitat, perquè l’aprovi.
2.- El Consell Escolar Municipal celebrarà, com a mínim, tres reunions
plenàries anuals, una cada quadrimestre de l’any, coincidint amb els períodes lectius.
3.- El/la president/a podrà convocar una sessió extraordinària quan ho
consideri pertinent o quan ho sol·licitin la meitat més un dels membres.
4.- Les convocatòries de les sessions del Consell Municipal s’hauran d’efectuar pels mitjans que garanteixin una suficient antelació, que serà de vuit dies com a mínim per a les sessions ordinàries i de tres per a les extraordinàries.
5.- La convocatòria haurà d’indicar el lloc, el dia, l’hora de reunió, l’ordre del dia i els documents d’estudi.
6.- El Consell no podrà reunir-se en cap convocatòria en la qual no hi
assisteixi un mínim d’un terç dels seus membres.
7.- El Consell Escolar Municipal tindrà caràcter consultiu. Qualsevol
acord es prendrà per majoria absoluta dels membres assistents, tot i que es farà constar la votació de totes les propostes.
8.- A l’ordre del dia hi haurà un apartat de precs i preguntes perquè els
membres puguin presentar aquests punts.

  Composició

1.- El Consell Escolar Municipal ha de tenir la composició, l’estructura,
les competències i el funcionament que reglamentàriament siguin establerts pel Govern de les Illes Balears, amb la garantia, en tot cas, que el nombre de representants del professorat, dels pares i mares, dels alumnes i del personal d’administració de serveis no sigui percentualment inferior a la representació d’aquests sectors en el Consell Escolar de les Illes Balears. En tot cas, han de tenir presència en aquests òrgans consultius representants dels ajuntaments i dels centres educatius públics i privats del municipi.
2.- El Consell Escolar Municipal estarà format per un/una president/a,
un/una vice-president/a i trenta vocals.
3.- El/la president/a del Consell Escolar Municipal serà el/la batlle/ssa del
municipi o la persona en qui delegui.
4.- El/la vice-president/a serà designat per l’Ajuntament d’entre els membres del Consell Escolar Municipal.
5.- Els vocals seran designats per l?Ajuntament en funció de la representació dels sectors que figuren en aquest article i a proposta, si escau, de les organitzacions o entitats representatives:
a) Vocals en representació del professorat, dels pares i mares, de l’alumnat i del personal d?administració i serveis dels centres docents, designats amb atenció a llur representativitat i distribuïts proporcionalment entre els sectors públic i privat del municipi. El nombre de representants d?aquests col·lectius no podrà ser percentualment inferior a la representació que tenen aquests sectors en
el Consell Escolar de les Illes Balears. Els membres seran els següents:
1) 7 representants del professorat (5/2). Correspon a les associacions i
organitzacions sindicals d’ensenyament proposar els nomenaments a
l’Ajuntament, d’acord amb la representativitat obtinguda a les darreres eleccions sindicals.
2) 5 representats dels pares (3/2). Correspon a les federacions i/o confederacions de pares i mares de Ciutadella o àmbit superior proposar els nomenaments a l’Ajuntament, d’acord amb la seva representativitat, donada pel nombre d’associats.
3) 2 representats dels alumnes (1/1). Correspon a les federacions i/o confederacions d’alumnes de Ciutadella o d’àmbit superior proposar els nomenaments a l’Ajuntament, d’acord amb la seva representativitat, donada pel nombre d’associats.
4) 2 representats del personal d’administració i serveis.(1/1) Correspon a
les associacions i organitzacions sindicals proposar els nomenaments a
l’Ajuntament, d’acord amb la representativitat obtinguda a les darreres eleccions sindicals.
b) Vocals en representació del mateix ajuntament: un regidor de l’equip de Govern i un triat d’entre els partits polítics de l’oposició.
c) Vocals en representació dels centres educatius públics i privats del
municipi, com a mínim un de cada nivell educatiu: pre-escolar, educació infantil, primària, secundària, educació d’adults. 9 en total (6/3). Obtindran representació les propostes amb major nombre d’adhesions de consells escolars de centres, sempre mantenint la proporció assignada anteriorment.
d) Sense perjudici del que s’exposa en els apartats anteriors, podrà haver-hi vocals designats per l’Ajuntament en representació d’associacions o entitats d’àmbit local o en virtut de capacitats o mèrits personals relacionats amb l’educació. Com per exemple, del Moviment de Renovació Pedagògica, equips multiprofessionals del municipi, altres associacions relacionades o persones per llurs capacitat personals. 4 en total.
6.- L’Ajuntament designarà un funcionari perquè exerceixi les funcions de secretari del Consell Escolar Municipal, amb veu i sense vot.
Tornar