· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Comissió Vesins

Data de constitució                


Comissions de feina
No

Marc normatiu
Reglament de la Comissió de Vesins


Periodicitat reunions

La Comissió es reunirà un mínim d’una vegada cada dos mesos, amb convocatòria prèvia efectuada per la presidència, que haurà d’anar acompanyada de l’ordre del dia; i es podrà reunir les vegades que siguin necessàries per al bon desenvolupament de les seves funcions, quan la convoqui la presidència o quan ho sol·licitin un terç dels seus membres.

Contacte
Maite Bagur
Telf: 971 48 41 63


    Definició i naturalesa


És un òrgan de caràcter deliberant i consultiu, destinat a treballar, conjuntament i coordinada, entre administració local i associacions de vesins, per tal d’aconseguir una ciutat que afavoreixi i potenciï la qualitat de vida dels seus ciutadans, sempre des de la dimensió que marquen les línies estratègiques del Projecte de Ciutat.


  Objectiu

Promoure una ciutadania activa, crítica, responsable i oberta a la diversitat.
1. Assessorar la Regidoria de Projecte de Ciutat sobre les necessitats existents a les AV del municipi de Ciutadella.
2. Fomentar la participació de les associacions de vesins en el disseny de la ciutat.
3. Establir espais de comunicació estables i periòdics.
4. Detectar necessitats específiques de cada zona/barri en l’àmbit urbanístic, social, educatiu, ambiental, cultural, esportiu, etc, per tal de tenir una visió més global de les necessitats de Ciutadella.
5. Coordinar les actuacions impulsades per les diferents regidories amb l’AV pertinent.
6.Treballar des de la transversalitat i amb tots els agents implicats qualsevol actuació que s’executa a la barriada.


  Funcionament

Funcions de la presidència
1. La direcció i representació de la Comissió.
2. La convocatòria de les seves sessions, l’establiment de l’ordre del dia, la direcció de les sessions, el trasllat de les propostes als òrgans polítics competents de la gestió i la resta de funcions que resultin inherents al principi de direcció de la Comissió.
3. Assegurar l’adequada difusió, a través de qualsevol mitjà d’accés general, de tots els acords o les decisions que es prenguin, per tal de garantir-ne el coneixement per part de les entitats del sector i la ciutadania en general.
4. Donar compte davant la Comissió del resultat derivat de les propostes, dels suggeriments i d’altres decisions adoptades per aquesta.

Funcions de la vicepresidència
1. Substituir la presidència en l’exercici de les seves funcions en els casos d’absència, malaltia o qualsevol altra circumstància que la impossibiliti temporalment per exercir-les.
2. Funcions del coordinador del Projecte de Ciutat
3. Estudiar la viabilitat de les propostes sorgides a la Comissió i la seva implementació en el municipi.
4. Treballar les propostes sorgides de les associacions, dels grups polítics, etc. des d’una dimensió transversal i de ciutat.

Funcions de la secretaria
Assistir a la presidència en la convocatòria de la Comissió, recollir els temes tractats, així com els acords presos, i estendre l’acta de la sessió.


  Composició


La presidència, que serà ocupada pel regidor de l’Àrea de Projecte de Ciutat de l’Ajuntament de Ciutadella.
La vicepresidència, que serà ocupada per un regidor de l’equip de govern de l’Ajuntament de Ciutadella.
El coordinador del Projecte de Ciutat.
Els membres vocals participants: un representant de cada AV.
Un regidor de cadascun dels grups polítics de l’oposició.
La secretaria de la Comissió recaurà en l’auxiliar administratiu de Projecte de Ciutat, el qual no tindrà vot.
Regidors i tècnics de qualsevol de les regidories de l’Ajuntament, depenent de l’ordre del dia establert.
Totes les AV del municipi legalment constituïdes, més les entitats de conservació urbanística (ECU), mentre no es constitueixin en AV.
Tornar