· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Consell de Ciutat

El Consell de Ciutat és l’òrgan més ampli de participació i deliberació de les problemàtiques que afecten la globalitat de la ciutat, i que té per objectiu debatre i valorar les grans línies estratègiques i els afers principals.
Data de constitució                
__/__/2010

Comissions de feina
No

Marc normatiu
Reglament de Participació Ciutadana

Periodicitat reunions

El Plenari ha de fer una sessió ordinària cada sis mesos, una al començament de cada semestre.

Contacte


    Definició i naturalesa


El Consell de Ciutat és l’òrgan més ampli de participació i deliberació de les problemàtiques que afecten la globalitat de la ciutat, i que té per objectiu debatre i valorar les grans línies estratègiques i els afers principals. La composició i el funcionament estan regulats al Títol V del present reglament.

  Objectiu

a) Assessorar l’Ajuntament en la definició de les grans línies de la política i la gestió municipal, i generar consens ciutadà en temes d'interès general.

b) Conèixer i debatre els projectes estratègics de Ciutadella de Menorca, els grans projectes urbans i de desenvolupament social i econòmic de la ciutat.

c) Conèixer els criteris principals del pressupost municipal i fer el seguiment dels principals programes d'actuació municipal.

d) Actuar com a garantia de la participació dels diferents interlocutors socials en l’anàlisi i les propostes sobre assumptes de caràcter social i econòmic.

e) Promoure accions per al desenvolupament equilibrat i sostenible, la cohesió social i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

f) Donar suport als consells municipals i altres òrgans de participació, i conèixer-ne les conclusions, iniciatives i deliberacions.

g) Informar de les consultes populars que es vulguin fer a instàncies de l’Ajuntament.

h) Debatre altres temes que li siguin encomanats per l’alcalde/l’alcaldessa o pel Ple de l’Ajuntament.

  Funcionament

El Consell de Ciutat es reunirà, com a mínim, un cop cada sis mesos. La sessió en què es debatin la planificació anual i els pressupostos municipals tindrà caràcter d’audiència pública.

L’ordre del dia de les sessions del Consell es tancarà provisionalment deu dies abans que es reuneixi, a fi que hi puguin incloure propostes els consells municipals. L’ordre del dia definitiu es tancarà i notificarà cinc dies abans de la sessió.

Les actes de les sessions del Consell de Ciutat es trametran a totes les entitats i associacions de la ciutat, i se’n publicarà un resum al web municipal i al tauler d’anuncis.

  Composició

a) L’alcalde o alcaldessa.
b) Els/les tinents/entes d’alcalde.
c) Un representat de cada grup municipal o organització política amb representació a l’Ajuntament.
d) Un representant de cadascun dels consells municipals i comissions ciutadanes.
e) 2 representant de les associacions empresarials, que tenguin vinculació amb el municipi de Ciutadella.
f) 2 representant de les associacions sindicals, que tenguin vinculació amb el municipi de Ciutadella.
g) Un representant de la Comissió d’Associacions de Veïns de Ciutadella.
h) 2 representants dels col·legis i/o agrupacions professionals presents a Ciutadella de Menorca que mantenguin una vinculació amb la ciutat.
i) 2 representants de les entitats del tercer sector, ONG, entitats sense ànim de lucre.

 
Tornar