· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Patronat municipal de l'hospital de Ciutadella

Data de constitució                
23 de novembre de 1984

Comissions de feina
No

Marc normatiu
Estatut del Patronat (BOIB Núm. 116, 01/08/2015)


Periodicitat reunions
Trimestral / Mensual

Contacte
Secretari Josep Llorens Llabrés 
E-mail: estadistica@ajciutadella.org


    Definició i naturalesa


El Patronat Municipal de l’Hospital és un ens instrumental públic de l’Ajuntament de Ciutadella constituït com a organisme autònom local i administratiu, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, en harmonia amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració general de l’Estat, i la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i del règim local de les Illes Balears.
El Patronat tindrà el domicili a la plaça de Sant Antoni núm. 2 de Ciutadella de Menorca, sense perjudici que, en el futur, el Ple de l'Ajuntament, a proposta del Consell del Patronat, pugui canviar el domicili a un altre lloc. El Patronat estarà adscrit a la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament o la que la substitueixi en un futur.


  Objectiu

El Patronat Municipal de l’Hospital té com a finalitat ajudar a cobrir les necessitats d’assistència i de tractament facultatiu a les persones grans, especialment les que tenen manca d’autonomia personal o problemes d’exclusió social, així com activitats de prevenció, protecció i promoció de la salut i d’atenció sanitària i sociosanitària.


  Funcionament

Es confia a la responsabilitat del Patronat en la forma prevista en aquests estatuts la gestió dels serveis següents:
Residència Geriàtrica Assistida Municipal,
Centre de Dia Municipal;
Així com de la resta de serveis que li puguin ser adjudicats, assignats o concertats per altres administracions o l’Ajuntament de Ciutadella de
Menorca mateix, amb la proposta i l’informe previs del Consell Rector del Patronat i l’aprovació pel Ple de la corporació.
Els objectius del Patronat són els següents:
a) La gestió, la inspecció, el control i l’assessorament del funcionament dels serveis associats.
b) Valorar la creació de serveis adreçats a les persones grans amb manca d’autonomia personal i al seu entorn, segons les seves
necessitats.
c) Vetllar per les necessitats de les persones usuàries dels serveis, en especial d’aquells que, pel fet de trobar-se en situació d’especial
vulnerabilitat, requereixen ajudes per dur a terme les activitats essencials de la vida diària, assolir més autonomia personal i poder
exercir plenament els seus drets de ciutadania
d) Elaborar propostes d’actuació a partir de l’avaluació de les necessitats sorgides en cada moment.
e) Oferir a la població de Ciutadella informació permanent relativa a l’atenció de les persones grans, a la prevenció dels trastorns
propis de la vellesa i de tots aquells assumptes que puguin ser d’interès en relació a les persones grans.
f) L’administració del seu patrimoni, i del patrimoni cedit per altres administracions per als seus serveis.

Les actuacions principals del Patronat seran les següents:
a) Fer construir, adquirir o llogar, en propietat o per fer-ne ús, locals per destinar-los a l’atenció de les persones grans amb manca
d’autonomia i al seu entorn.
b) Condicionar aquests locals, amb el mobiliari i les instal·lacions necessàries per al desenvolupament de la funció a la qual es
destinin.
c) Contractar el personal necessari per a la prestació dels serveis, atenent els criteris de formació, l’experiència i la titulació que fixin
les normes elaborades pels òrgans del Patronat i la legislació vigent, d’acord amb els criteris i el procediment fixats en el capítol IV
d’aquests estatuts.
d) Vetllar per la titulació adequada i la formació permanent de les persones treballadores en els serveis i de tot el Patronat en general.
e) Sol·licitar tots aquells ajuts econòmics, o de qualsevol altre naturalesa, que siguin necessaris o convenients per al compliment dels
seus objectius, així com formalitzar els convenis i contractes necessaris.
f) Atorgar subvencions o altres ajuts respecte a les persones usuàries dels serveis del Patronat.
g) Exercir la inspecció a la qual es refereix l’apartat a) de l’article 4t.
h) Promoure la coordinació de serveis en relació a l’atenció de les persones grans amb manca d’autonomia i al seu entorn, amb
l’objectiu d’obtenir els millors nivells d’eficàcia.
i) Promoure la participació de les famílies en la dinàmica dels centres i donar-los suport.
j) Vetllar per una gran participació ciutadana quant a la problemàtica que afecta les persones grans i emprendre totes les accions que
siguin necessàries per sensibilitzar àmpliament la població.
k) Donar suport a la creació i col·laborar en el funcionament, si ens ho sol·liciten i si escau, d’altres òrgans que es responsabilitzin
d’aquesta problemàtica en l’àmbit insular o en altres àmbits superiors.
l) Elevar a l’òrgan competent les propostes relacionades amb l’atenció a les persones grans amb manca d’autonomia i al seu entorn
que el Consell d’aquest patronat consideri oportunes per a una política municipal correcta i coherent.
m) Desenvolupar totes les activitats que siguin necessàries per a la consecució de les finalitats del Patronat.

  Composició

Consell Rector
Comissió Executiva
Tornar