· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Moció que presenta es Grup Municipal des Partit Popular, en relació a s'estat en què es troba sa urbanització de Serpentona

Es Grup Municipal Popular, presenta davant es ple, el següent: 


  1. Instar a s'equip de govern a augmentar es manteniment general a sa urbanització de Serpentona. 

  2. Instar a s'equip de govern a dur a terme una actuació urgent al tram de pasarel·la que pertany a Ciutadella per a arreglar-ne els desperfectes, canviar ses peces i elements romputs i garantir sa seguretat de sa zona. 

  3. Instar a s'equip de govern a millorar ses condicions de sa xarxa d'enllumenat públic, substituint els llums i faroles rompudes i arreglant els que no funcionen. 

  4. Instar a s'equip de govern a estudiar sa necessitat d'augmentar es nombre de contenidors de fems o, pel contrari, a augmentar es servei de recollida a sa urbanització en qüestió. 

  5. Instar a s'equip de govern a millorar ses condicions de sa xarxa de senyalització viària de Serpentona. 

  6. Instar a s'equip de govern a donar compliment als acords d'aquesta moció antes de s'inici de sa propera temporada turística de 2018.

Tornar