Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 8 d'abril al 7 de maig
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Convocatòria del Ple de l'Ajuntament

- 14/11/2017 -
L'Ajuntament de Ciutadella durà a terme dijous a les 19.00 hores el Ple ordinari de novembre.

Convocatòria del Ple de l'Ajuntament

Imatge14/11/2017

Ordre del dia de la sessió ordinària del Ple d’aquest ajuntament del dia 16 de novembre de 2017, a les 19 h, en el Saló Gòtic d’aquesta casa consistorial.

1. Aprovació de l’acta del Ple ordinari de dia 20 d’abril de 2017 i de l’acta del Ple extraordinari de dia 27 d’abril de 2017.

2. Comunicacions d'Alcaldia.

3. Proposta d’aprovar la proposta de descàrrec número 18/2017 i declarar-la crèdit incobrable per fallit, i altres insolvències (exp. 2017/008492).

4. Proposta d’anul·lar relacions de rebuts que comprenen les propostes de descàrrec 13/2017 i 16/2017 per ser liquidacions incorrectes; i aprovar-ne de nous per substituir-los (càrrec 152/2017), (exp. 2017/009662).

5. Proposta de concedir una bonificació del 95 % de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) en concepte de dues comunicacions prèvies d’inici d’obres sol·licitada pel Consorci Sociosanitari de Menorca; i de retornar al Consorci l’import corresponent al 95 % de l’ICIO (exp. 2017/010310).

6. Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 11/2017 en el pressupost de l’Ajuntament de 2017 (corregida), finançat mitjançant aplicació del romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals i derivat de la liquidació de l'exercici de 2016 (exp. 2017/011238).

7. Proposta d'aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l'exercici de 2018, que comprèn el de l'entitat mateixa i els dels patronats municipals d’Escoles Infantils i de l’Hospital, el del Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella i el de la Fundació Ciutadella Cultura, així com les plantilles de personal (exp.2017/011071).

8. Proposta d’aprovar definitivament l’estudi de detall per possibilitar la construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres amb piscina en zona de servitud de protecció del domini públic terrestre (exp. 2016/002849).

9. Proposta de declarar la compatibilitat d’un treballador de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca (exp. 2017/009910).

10. Proposta de modificació de llocs de treball de la Brigada per atendre emergències (exp. 2017/010312).

11. Proposta d’aprovar el conveni entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de l’illa de Menorca per a la prestació del servei d’educació de persones adultes (2018-2022), (exp. 2017/009738).

12. Proposta d’aprovar el manifest per commemorar el Dia Internacional dels Drets dels Infants (exp. 2017/010855).

13. Proposta d’aprovar el manifest del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones (exp. 2017/010832).

14. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a l’adhesió i la participació als actes commemoratius del 40è aniversari de la Constitució espanyola de 1978 (exp. 2017/010852).

15. Moció del Grup Municipal Popular (PP) per a sol·licitar a la Conselleria d’Educació mesures immediates i urgents per solucionar el problema del transport escolar adaptat a Menorca, així com l’assumpció de responsabilitats per part del conseller (exp. 2017/010860).

16. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a l’estat en què es troba la urbanització de Serpentona (exp. 2017/010895).

17. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) amb relació a expedients de Disciplina Governativa (exp. 2017/011134).

18. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) amb relació als SANDACH (subproductes animals no destinats al consum humà) (exp. 2017/010998).

19. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la duplicitat de l’ecotaxa (exp. 2017/011031).

20. Precs i/o preguntes.

- Precs i/o preguntes del Grup Municipal Popular

Precs i/o preguntes del Grup Municipal d'UPCMEtiquetes relacionades

Transparència
Tornar