· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 8 d'abril al 7 de maig
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Bonificacions ambientals sobre imposts i taxes municipals 

Ordenança Fiscal núm. 3: Impost sobre Vehicles de Tracció Mecánica

Art. 5è - Bonificacions

b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient, s’estableix el següent règim de bonificacions:

  • Vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
  • Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol•licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.


Ordenança Fiscal núm. 4: Reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

3.- Bonificacions de caràcter ambiental:

3.1.a)

S'aplicarà una bonificació del 20% en la quota de l'ICIO a les obres i instal•lacions que es realitzin a béns immobles destinats a vivenda habitual dels subjectes passius subjectes a aquest impost, que incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic i/o elèctric de l'energia solar per a autoconsum. L'aplicació d'aquesta bonificació estarà condicionada a què les instal•lacions incloguin col•lector solars que disposin de la corresponent homologació de l'administració competent. Serà necessari, en tot cas, que els sistemes d'aprofitament tèrmic instal•lats disposin d'una superfície mínima de captació solar útil de 4m2 per cada 100m2 de superfície construïda i que els sistemes d'aprofitament elèctric disposin d'una potència instal•lada mínim de 5kwh per cada 100 m2 de superfície construïda.
No es concedirà aquesta bonificació quan la instal•lació d'aquests sistemes d'aprofitament de l'energia solar sigui obligatòria segons la normativa vigent en matèria d'edificació.

3.1.b)

S'aplicarà una bonificació a les obres i instal•lacions que incloguin la construcció i/o recuperació de cisternes de recollida d'aigües pluvials per a autoconsum. La bonificació, dependrà de la capacitat de recollida que tengui la cisterna. S'estableixen els següents trams de bonificació:
  • Cisternes de fins a 20m3 es bonificaria amb 200€ de l'ICIO.
  • Cisternes de 20m3 fins a 30m3 es bonificaria amb 400€ de l'ICIO.
  • Cisternes de més de 30m3 es bonificaria amb 600€ de l'ICIO.
  • Recuperació de cisternes en desús es bonificarà amb 200€ de l'ICIO.

No es concedirà aquesta bonificació quan la construcció i/o reparació de cisternes de recollida d'aigües pluvials per autoconsum sigui obligatòria segons la normativa vigent en matèria d'edificació.

3.2.

Per optar a la bonificació, el promotor de l'obra haurà de sol•licitar-la expressament en el moment de sol•licitar la llicència d'obres i incloure la informació tècnica necessària per justificar la bonificació. Els tècnics que informen l'obra valoraran si l'obra o instal•lació subjecta a llicència és susceptible d'optar a la bonificació, i ho faran constar tant a l'informe tècnic com al jurídic.


Ordenança Fiscal núm. 13: Taxa de Recollida Domiciliària, Transport i Depuració o Abocament de Fems o Residus Sòlids Urbans

Article 5è - Exempcions i bonificacions

Els establiments que acreditin mitjançant certificacions emeses per entitats acreditades a l’efecte de què als seus establiments es porten a terme treballs que milloren la gestió de la recollida domiciliària de fems tributaran pel 90% de les tarifes corresponents.


Ordenança Fiscal núm. 32: Reguladora de la Taxa per l'Estacionament de Vehicles de Tracció Mecànica en les Vies Públiques Municipals

Art. 5è - Casos de no subjecció i ejempcions

10.- Els vehicles elèctrics de més de dues rodes degudament identificats amb el distintiu autonòmic de vehicle elèctric expedient pel Govern de les Illes Balears.

Tornar