· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Altres indicadors de transparència econòmica 

caption
1. Superàvit (o dèficit) per habitant 
Superàvit (o dèficit) per habitant  Resultat pressupostari ajustat  N. de habitants
 +160,19€  4.558123,98€ 28.641
 


caption
2. Autonomia Fiscal
 Autonomia Fiscal  Drets reconeguts nets d' ingressos tributaris  Drets reconeguts nets totals
 0,68  22.628.577,85  33.446.147,41


caption
3. Inversió per habitant
 Inversió per habitant  Obligacions reconegudes netes (Cap VI i VII)  N. de habitants
 134,70€  3.857.992,01 28.641
 


caption
4. Despesa per habitant
 Despesa per habitants  Obligacions reconegudes netes  N. de habitants
 1070,70€  30.665.868,14 28.641


caption
5. Ingressos fiscals per habitant
Ingressos fiscals per habitant  Ingressos tributaris   N. de habitants
 790,07€ 22.628.577,85 28.641


caption
6. Endeutament per habitant
 Endeutament per habitant Deute municipal   N. de habitants
 610,5€ 17.486.816,84 28.641
caption
7. Endeutament relatiu
Endeutament relatiu Deute municipal Patrimoni net
 0'32 17.486.816,84  54.482.152,02

caption
8. Inversió Atenció Social per habitant
Inversió per habitant
 
Total Serveis Socials i promoció social N. de habitants
110’68€ 3.170.112,25€ (10'1% del pressupost municipal) 28.641


caption
9. Periode mitjà de cobrament
Periode mitjà de cobrament
146,2 

 
caption
10. Estructura dels ingressos
Ingressos tributaris i urbanistics Transferències i subvencions Vendes i preestació de serveis Resta d' ingressos
0'70 0'26 0'01 0,03


caption
11. Estructura de les despeses
Despeses de personal
 
Transfarències i subvencions concedides Aprovisionaments Resta de despeses
0'41 0'15 0'0 0'44

caption
12. Inversió en infraestructures per habitant
Inversió en infraestructures per habitant Despeses executades en inversió en infraestructures N. de habitants
 
91'33€ 2.615.874,25€ 28.641


caption
13. Despeses derivades d'Urbanisme
Percentatge de despeses derivades d' Urbanisme Despeses d' Urbanisme Despeses totals
10'1% 3.169.067'61€ 31.281.382'32€

caption
14. Ingressos derivats d'Urbanisme
Percentatge d'ingressos derivats d' Urbanisme Ingressos d' Urbanisme Ingressos totals
1'75% 585.577,40€ 33.446.147'41€
Tornar