Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Els beneficiaris de les targetes verdes han de renovar la concessió a partir de l’1 de desembre

- 28/11/2017 -
 L’Ajuntament  fa saber als beneficiaris de les targetes verdes d’aparcaments al centre històric de la ciutat que actualment es troben en circulació que deixaran de tenir vigència el dia 31 de desembre de 2017. Els interessats a obtenir la renovació per a l'any 2018 hauran de sol·licitar-ho a partir del proper 1 de desembre de 2017.

Els beneficiaris de les targetes verdes han de renovar la concessió a partir de l’1 de desembre

Imatge28/11/2017

 L’Ajuntament  fa saber als beneficiaris de les targetes verdes d’aparcaments al centre històric de la ciutat que actualment es troben en circulació que deixaran de tenir vigència el dia 31 de desembre de 2017, segons el que determina l’ordenança que els regula.

Entretant, els interessats a obtenir la renovació per a l'any 2018 hauran de sol·licitar-la a les oficines de l'Ajuntament, a partir del proper 1 de desembre de 2017, amb l’aportació dels documents i el compliment dels requisits que a l'esmentada ordenança es determinen; com ara presentar l'oportuna instància en el Registre General de l'Ajuntament, acompanyada d'una declaració responsable on es faci constar que es mantenen les condicions que motiven la concessió de la targeta per a l'any 2018; o bé que es compleixen tots els requisits per a la seva concessió, segons el cas, que es troba al corrent de pagament del darrer rebut de l'impost de vehicles de tracció mecànica i que no té pendent en via executiva multes de trànsit aprovades per resolució ferma de l'Ajuntament.

També es podrà sol·licitar l'obtenció de la targeta verda a través de la Carpeta Ciutadana (tramitació telemàtica); aquesta sol·licitud en línia serà totalment gratuïta.


Etiquetes relacionades

Mobilitat
Tornar