· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Òrgans de govern municipal

- EL PLE MUNICIPAL

El Ple de la corporació està integrat per tots els regidors. A l'Ajuntament Ciutadella n'hi ha vint-i-un. Celebra sessions ordinàries i extraordinàries, que són públiques. Entre altres funcions, li correspon l’aprovació de totes aquelles matèries que requereixen una majoria especial, l’aprovació de reglaments i d’ordenances fiscals, determinar les formes de gestió dels serveis públics, l’aprovació del pressupost, l’aprovació de la plantilla i les relacions de llocs de treball, etc. A més, és on es debaten les mocions que presenten els grups polítics municipals.

 - L'ALCALDIA

L'alcalde o alcaldessa és elegit o elegida pel Ple; dirigeix el govern i l’administració municipal, i representa la corporació. Té diverses funcions executives i és el cap superior de tot el personal i de la Policia Local. Ensems amb aquestes competències, li correspon, entre altres: convocar i presidir les sessions dels òrgans municipals, desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat pel Ple, sancionar les infraccions d’ordenances, etc. També li corresponen totes aquelles assignades al municipi i no atribuïdes a un altre òrgan. L'alcaldessa de Ciutadella és la Excma. Sra. Joana Maria Gomila Lluch. 


 - EL TINENT O LES TINENTES D' ALCALDIA

Correspon als tinents i a les tinentes d'Alcaldia, com a tals, substituir en la totalitat de les seves funcions i per l'ordre del seu nomenament l'alcaldessa, en els casos d'absència, de malaltia o d'impediment que li impossibiliti exercir les seves atribucions (amb expressa delegació), així com desenvolupar les funcions de l'alcaldessa en els supòsits de vacant de l'Alcaldia fins a la presa de possessió del nou alcalde o de la nova alcaldessa.

 

Primera tinent d'alcaldessa    Segon tinent d'alcaldessa       Tercer tinent d'alcaldessa      Quarta tinent d'alcaldessa
 Noemí Camps Villalonga     Sergio Servera Moreno           Jose López Bosch       Laura Anglada Seara
           


- LA JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Ciutadella està integrada per l'alcaldessa, que la presideix, i sis regidors nomenats lliurement mitjançant resolució d'Alcaldia per ella com a membres d'aquesta.

 Formen part de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Ciutadella:

 • Sra. Joana Gomila Lluch, presidenta
 • Sr. José López Bosch
 • Sra. Laura Anglada Seara
 • Sr. Pere Fiol Benejam
 • Sra. Noemí Camps Villalonga
 • Sra. Sandra Moll Taltavull
 • Sr. Sergio Servera Moreno

  -  LA JUNTA DE PORTAVEUS

La Junta de Portaveus estarà formada per un regidor de cadascun dels grups municipals, que serà designat pels respectius grups. La seva funció serà tractar amb la Presidència assumptes propis de la corporació. El seu funcionament serà aquell que es determini a l'acta de la seva constitució.

La Junta de Portaveus es reuneix normalment el dilluns anterior al Ple ordinari.

A Ciutadella componen la Junta de Portaveus:

 • Sra. Joana Lluch Gomila, presidenta.
 • Sr. Sra. Ma. Jesús Bagur Benejam (PSM-Més)
 • Sr. Antoni Juaneda Cabrisas (Partit Popular)
 • Sra. Noemí Camps Villalonga (PSOE)
 • Sr. Sergi Servera Moreno (Unidas Podemos - Gent x Ciutadella)
 • Sr. Jaume Anglada Bagur (Ciudadanos)


  

 
LES COMISSIONS INFORMATIVES


Tornar