· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Tramits del servei de Defensa del Ciutadà

Les queixes al Servei de Defensa del Ciutadà de l'Ajuntament de Ciutadella s'han de presentar personalment per escrit o mitjançant instància dirigida al

Servei de Defensa del Ciutadà
Plaça des Born, 15
07760 Ciutadella de Menorca

L'escrit de queixa, que ha d'anar signat, ha de ser clar i concís, i hi ha d'indicar:
• el nom i els cognoms, l'adreça postal, i, si pot ser, el telèfon de la persona que el formula,
• el fet que motiva la queixa i aquelles circumstàncies que puguin ser d'interès,
• la petició concreta que es fa al Servei de Defensa del Ciutadà
• tota la documentació que pugui servir per aclarir el cas.

Per presentar una queixa formal al Servei de Defensa del Ciutadà, especialment si és referida contra l'Administració municipal s'han d'haver esgotat les altres vies de reclamació que l'Ajuntament té previstes. Cal recordar que en primera instància el ciutadà pot fer arribar d'una manera ràpida les reclamacions, queixes i comunicació d'incidències a través del mòdul específic de queixes i reclamacions.

El Defensor de la Ciutadà de l' Ajuntament de Ciutadella té funcions d'enllaç i col·laboració entre l'Administració Municipal i els ciutadans i les ciutadanes.

Tindrà com a missió la prestació d'un servei d'assessorament, informació, atenció i ajuda als ciutadans en les seves relacions amb l'Administració Municipal

Podrà iniciar les seves actuacions d'ofici o a instàncies de part.

El servei de Defensa de la Ciutadania és un servei a la disposició dels ciutadans i ciutadanes del municipi en la seva relació en qualitat d'administrats amb l'administració en general, no essent l'objecte de les seves funcions qüestions internes de la institució amb el personal, així com tampoc entre l'administració i empreses que li presten els seus serveis. Així mateix tampoc seran objecte d' actuació part del Servei de Defensa del Ciutadà aquelles causes que formin part d'un procediment judicial en marxa.

Totes aquestes qüestions de procediment hauran de ser establertes en un futur Estatut del Defensor del Ciutadà de l'Ajuntament de Ciutadella.

En el cas de demanar l'actuació del servei de Defensa del Ciutadà en relació al seguiment d'expedients la petició d'informació s'haurà de fer presencialment i s'haurà de demostrar interès personal en l'assumpte.

Tornar