· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Taller d’Agenda local 21

Data de constitució                
24/11/2004

Comissions de feina
No

Marc normatiu
Estatuts del Taller d’Agenda local 21 aprovats l’any 2004.

Periodicitat reunions

5 anuals (gener, març, maig, setembre i novembre).

Contacte
Secretari Xavier Cardona Capella
E-mail: mediambient@ajciutadella.org

    Definició i naturalesa


És l'organisme de consulta i participació d'aquelles persones o entitats vinculades directament o indirectament amb el municipi en el qual es vol desenvolupar una Agenda Local 21, i que volen aportar els seus coneixements o la seva opinió en les diferents etapes de l'Agenda Local 21

  Objectiu

a) Estimular, promoure i vehicular la participació ciutadana en el procés d'elaboració i desenvolupament de l'Agenda Local 21.

b) Emetre propostes sobre el medi ambient i la sostenibilitat.

c) Impulsar i estimular la col·laboració de les diverses associacions i entitats en els camps del medi ambient i la sostenibilitat.

d) Analitzar i valorar la situació relativa a l'execució de l'Agenda Local 21.

e) Valorar si les actuacions que es duen a terme milloren les condicions de sostenibilitat del municipi mitjançant l'anàlisi dels indicadors de sostenibilitat.

f) Informar, debatre i difondre les qüestions relatives a l'execució de l'Agenda 21 Local.

  Funcionament

Hi ha un president i un vicepresident triats per elecció lliure. El secretari és el tècnic de Medi Ambient, que aixeca acta de cada sessió.

  Composició

Obert a tothom, però es convoquen per correu electrònic entitats, partits, associacions de vesins, empresarials, i particulars interessats.

 
Tornar