· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Patronat Municipal d'Escoles Infantils de Ciutadella

Data de constitució                
Octubre de 1984

Comissions de feina
Comissió Tècnica.
Comissió d’Avaluació de la Qualitat Educativa.

Marc normatiu
Estatuts publicats al BOIB núm. 116 de l’1-08-2015

Periodicitat reunions
El Consell Rector: trimestralment.
La Comissió Executiva: mensualment.
La resta d'organismes, quan siguin convocats per la resta d'organismes de govern.

Contacte
Secretari Joan mascaró
Telf: 971484154

    Definició i naturalesa


És una institució pública de l’Ajuntament, amb domicili social a l’Ajuntament mateix, constituïda com a organisme autònom i administratiu, amb personalitat jurídica i patrimoni propis.

  Objectiu

El Patronat té com a finalitat atendre i ajudar a cobrir les necessitats de l’educació infantil de Ciutadella, i vetllar per potenciar la cultura educativa familiar, estiguin o no escolaritzats els infants.
El Patronat haurà de tendir a integrar la diversitat en tots els seus projectes i centres en la mesura de les seves atribucions i competències.

  Funcionament

Els òrgans de govern del Patronat hauran de comprendre:
a) El Consell Rector.
b) La Comissió Executiva.
c) El/la president/a.
d) El/la gerent.

  Composició

Consell Rector:
a) El/la batlle/essa de la ciutat o la persona en qui aquest/a delegui legalment.
b) El/la regidor/a de l’Àrea d’Educació.
c) Dos/dues regidors/es nomenats/des per part de l’alcalde/essa d’entre els membres del consistori i d’acord amb la seva representació en aquest.
d) Quatre representants del personal docent de les escoles infantils i dels programes de cultura educativa familiar nomenats per part de l’alcalde/essa.
e) Quatre representants de les associacions de mares i pares dels centres, i dels programes de cultura educativa familiar relacionats amb el Patronat i nomenats per part de l’alcalde/essa.
f) Un/a tècnic/a elegit/ida d’entre els membres de l’Equip d’Atenció Primerenca nomenat/ada per part de l’alcalde/essa.
g) El/la gerent, amb veu i sense vot.
h) El/la secretari/ària de l’Ajuntament actuarà, amb veu i sense vot, en el Patronat amb les facultats i les obligacions pròpies del càrrec, d’acord amb la normativa del règim local, i podrà delegar les seves funcions en un/a altre/a funcionari/ària municipal adient.

Comissió Executiva:
a) La Presidència.
b) Un/a regidor/a de l’equip de govern membre del Patronat.
c) Un/a regidor/a d’un grup polític que no formi part de l’equip de govern.
a) Una persona en representació del personal docent de les escoles infantils de titularitat municipal.
b) Una persona en representació de les famílies d’infants escolaritzats a escoles infantils de titularitat municipal.
c) Un/a tècnic/a elegit/ida d’entre els membres de l’Equip d’Atenció Primerenca.
d) El/la gerent actuarà amb veu i sense vot, amb les facultats i les obligacions pròpies.
e) El/la secretari/ària, actuarà amb veu i sense vot, amb les facultats i les obligacions pròpies.
Tornar