· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Junta Municipal de Cementeris

Data de constitució                
10 gener de 2008

Comissions de feina
No

Marc normatiu
No

Periodicitat reunions

Cada sis mesos.

Contacte
Secretaria Rosa Ramírez Brugalada
E-mail: cementeris@ajciutadella.org

    Definició i naturalesa


Màxim òrgan consultiu i assessor, que té com a finalitat ser escoltat preceptivament en tot el que es refereix als assumptes següents: modificació del Reglament dels cementeris; de l’Ordenança de serveis i de l’Ordenança fiscal. No té caràcter decisori. Les propostes que tracti la Junta han de ser elevades als òrgans municipals corresponents. És un òrgan amb capacitat d’exposar i debatre temes concrets dels cementeris dins l’àmbit de Ciutadella.

  Objectiu

Vetllar pel bon funcionament i la conservació dels cementiris i garantir els drets dels usuaris.


  Funcionament

En reunions plenàries


  Composició

Presidència: alcalde/ssa o regidor/a en qui delegui; regidor/a responsable dels cementeris; 1 regidor/a de l’equip de govern; 1 regidor/a en representació de l'oposició; 2 representants de l'Associació en Defensa de la Propietat; 1 ciutadà/na que no tengui drets de propietat funerària; l’arxiver històric municipal i el/la funcionari/ària encarregat dels cementeris, que actuarà com a secretari amb veu i sense vot.

 
Tornar